Б. след фиксиране с метилов алкохол


3.10. За идентифициране на гранулирано-ретикуларното вещество на ретикулоцитите се препоръчва оцветител:

А. диамант - крезилово синьо

G. метиленово синьо

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.11. Увеличение на броя на ретикулоцитите се получава, когато:

А. апластична анемия

Б. хипопластична анемия

Б. хемолитичен синдром

D. метастази на рак в костите

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.12. Не е придружено от увеличаване на броя на ретикулоцитите в периферната кръв:

А. хемолитична анемия

Б. постхеморагична анемия

Б. анемия с лъчева болест

D. мегалобластни анемии по време на лечението

Г. всички отговори са верни

3.13. Основната част от ретикулоцитите в периферната кръв на здрав човек са:

А. ядрена

Б. топка

Б. пълна мрежа

Г. непълна

Г. прашен

3.14. Ретикулоцитоза не се наблюдава, когато:

А. микросфероцитна хемолитична анемия

Б. таласемия

Б. апластична анемия

G. параксизмална нощна хемоглобинурия

Д. всички изброени анемии

3.15. За фиксиране на кръвни мазки не използвайте:

А. метилов алкохол

Б. Фиксатор на багрилото May-Grunwald

Б. етилов алкохол 96%

Г. етилов алкохол 70%

D. Фиксатор на багрилото Leishman

3.16. Използват се методи за оцветяване на кръвни мазки:

Б. Папенхайм

Г. всички изброени методи

Г. нищо от горното

3.17. Хемоглобинът може да бъде определен по метода:

Г. всички горепосочени методи

Г. нищо от горното

3.18. Най-точният и практически приемлив метод за определяне на съдържанието на хемоглобин в кръвта е:

Б. метод с 0,5% разтвор на амоняк за оксихемоглобин

Б. Метод на хемиглобинцианид

Ж. чрез насищане на кръвта с газове (CO, O2) - газометричен метод

Д. определяне на съдържанието на желязо в молекулата Н b

3.19. Повишаване на хемоглобина в кръвта се наблюдава, когато:

А. първична и вторична еритроцитоза

Б. мегалобластни анемии

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.20. Абсолютният брой на левкоцитите се разбира като:

А. процент на някои видове левкоцити в левкоформулата

Б. броят на левкоцитите в 1 литър. кръв

Б. брой левкоцити в цитонамазка от периферна кръв

Г. всички отговори са верни

Г. всички отговори са грешни

3.21. Под "относителна неутрофилия" се разбира:

А. увеличаване на процента на неутрофилите с нормалния им абсолютен брой

Б. увеличаване на процента и абсолютното съдържание на неутрофили

Б. увеличаване на техния абсолютен брой

Г. намаляване на процента на неутрофилите

Г. всички отговори са грешни

3.22. Появата на бласти в периферната кръв на фона на нормална левкоформула е характерна за:

А. мегалобластна анемия

Б. чернодробни и бъбречни заболявания

Б. състояния след кръвопреливане

Ж. остра левкемия

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.23. Броят на клетките в хематологичните анализатори се основава на следния принцип:

Б. Лазерен лъч, разсейващ светлина

Г. действие на клетъчните лизати

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.24. Молекулата на хемоглобина се състои от:

А. протопорфирин и желязо

Б. порфирин и желязо

Б. хем и глобин

Г. глобин и желязо

D. протопорфирин и глобин

3.25. Хемът е съединение на желязото с:

G. порфирин и протеин

Г. протопорфирин и протеин

3.26. Повишаване на хематокрита се наблюдава, когато:

Г. всичко по-горе е вярно

Д. всичко по-горе е погрешно

3.27. Левкоцитоза се наблюдава, когато:

А. аплазия и хипоплазия на костния мозък

Ж. лъчева болест

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.28. Индексът RDW, записан от хематологичните анализатори, отразява промяната в:

А. радиус на еритроцитите

Б. броя на червените кръвни клетки

Б. насищане на еритроцитите с хемоглобин

Г. разлики в еритроцитите по обем (анизоцитоза)

Г. броят на левкоцитите в кръвта

3.29. Мегакариоцитите на костния мозък трябва да бъдат преброени в:

Камерата на А. Горяев

Б. Камера на Фукс-Розентал

Б. някоя от следните камери

Г. периферна кръвна мазка

D. броячи на кръвни клетки

3.30. Хематопоетичната стволова клетка има:

А. плюрипотентност - способността да се диференцира по различни линии на хематопоезата

Б. цитохимична инертност

Б. способността да регулира хемопоезата

Г. способност за самоподдържане

Всички изброени свойства

3.31. Хемопоетичната стволова клетка в покой има следната морфология:

А. малък лимфоцит

Б. бластни клетки

Г. нищо от горното

3.32. Елементите на микросредата на костния мозък включват:

А. ретикуларни клетки

D. остеобласти и остеокласти

Д. всички изброени клетки

3.33. Стромалните клетки на костния мозък изпълняват:

А. регулиране на хематопоезата

Б. опора (механоцити)

Б. функция на микросредата

D. трофична функция

Г. всичко по-горе

3.34. Еритробластите се характеризират с:

А. промяна в цвета на цитоплазмата (базофилен, оксифилен) в зависимост от хемоглобинизацията

Б. отсъствие на ядра в ядрото

Б. различен размер на клетката, в зависимост от нейната зрялост

Г. колелоподобна структура на ядрения хроматин, последвана от пикнотизация

Г. всичко по-горе

3.35. Сред клетките на пунктат на костния мозък еритробластите са средно:

3.36. Левко-еритробластичният индекс е:

А. съотношението на всички видове костен мозък към всички клетки от еритроидната серия

Б. съотношението на зрелите форми на левкоцити към всички клетки от еритроидната серия

Б. съотношението на незрели левкоцити към всички еритроидни клетки

Г. съотношението на еритроцитите към левкоцитите в периферната кръв

Г. всички отговори са верни

3.37. Обикновено левко-еритробластичният индекс е средно:

Г. отношението не е стандартизирано

3.38. Увеличението на бластите в клетъчния или хиперклетъчния костен мозък е характерно за:

А. фолиево-дефицитна анемия

Б. остра загуба на кръв

Б. остра левкемия

G. инфекциозна мононуклеоза

Д. на всички изброени заболявания

3.39. Терминът "анизоцитоза" означава промяна в:

А. форми на еритроцити

Б. диаметър на червените кръвни клетки

Б. интензивност на цвета на еритроцитите

Г. броя на червените кръвни клетки

Г. появата на ядрени еритроцити в периферната кръв

3.40. Анизоцитоза на еритроцитите се наблюдава, когато:

А. макроцитни анемии

Б. миелодиспластични синдроми

Б. хемолитични анемии

D. метастази на новообразувания в костния мозък

Д. всички изброени заболявания

3.41. Мегалобластна еритропоеза се наблюдава, когато:

А. криза на автоимунна хемолитична анемия

B. B-12 фолиево-дефицитна анемия

Всички горепосочени условия

3.42. Мегалобластните клетки се различават от еритробластните клетки:

А. голям размер

Б. липса на радиална ивица на ядрото

Б. изобилна цитоплазма

Г. ранна хемоглобинизация на цитоплазмата

Д. всички горепосочени признаци

3.43. Гранулоцитите се образуват в:

Б. костен мозък

Б. лимфни възли

G. далак и лимфни възли

3.44. Тромбоцитите се образуват в:

Б. костен мозък

Б. лимфни възли

Г. всички отговори са верни

Г. няма верен отговор

3.45. Повишен брой сидероцити в периферната кръв и сидеробласти в костния мозък се открива, когато:

А. приемане на противотуберкулозни лекарства

Б. отравяне с олово

Б. анемии с дефицит на желязо

G. миелом

Г. хемолитична анемия

3.46. Повечето хематологични анализатори се основават на:

А. Метод на Коултър

Б. кондуктометричен метод

Б. импедансен метод

Г. всички горепосочени методи са синоними

Г. всяка фирма има свой собствен метод

3.47. Абсолютното увеличение на броя на базофилите в периферната кръв е характерно за:

А. остра левкемия

Б. хронични миелопролиферативни заболявания

Б. алергични състояния

Г. лечение с естроген

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.48. Абсолютната неутрофилия е характерна за:

А. апластична анемия

Б. лечение с цитостатици

Г. хронични бактериални инфекции

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.49. Относителна лимфоцитоза се наблюдава, когато:

Б. хронична миелоидна левкемия

Б. приемане на кортикостероиди

Г. вторичен имунодефицит

Г. злокачествени новообразувания

3.50. Абсолютната моноцитоза е характерна за:

А. бактериални инфекции

Б. болести, причинени от протозои

G. моноцитна и миеломоноцитна левкемия

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.51. Тромбоцитопенията е типична за:

А. рубеола при новородени

Б. лъчева болест

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.52. Плазмацитите (2-4%) в периферната кръв се откриват, когато:

А. вирусни инфекции

Б. състояние след облъчване

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.53. Клетките на Березовски-Щернберг и Ходжкин в лимфните възли са основните диагностични елементи:

Ж. остра левкемия

Д. всичко казано по-горе е вярно

3.54. В хемограмата: хемоглобин 100g / l; еритроцити 3,4 милиона литра; левкоцити 36 хиляди литра; бластни клетки 42%; миелоцити 5%; метамиелоцити 1%; пробождане 2%; сегментирани 20%; лимфоцити 12%; моноцити 8%. Тази хемограма е типична за стадия на хронична миелоидна левкемия:

Г. взривна криза

Г. нищо от горното

3.55. В хемограмата: хемоглобин 130g / l; еритроцити 3,9 милиона литра; левкоцити 12 хиляди литра; миелоцити 3%; метамиелоцити 1%; пробождане 5%; сегментирани 60%; еозинофили 5%; лимфоцити 21%; базофили 1%; моноцити 6%. Тази хемограма е типична за стадия на хронична миелоидна левкемия:

А. първоначална

Б. разположен

G. взривна криза

Г. нищо от горното

3.56. В хемограмата: хемоглобин 110g / l; еритроцити 3,7 млн. литри; левкоцити 250 хиляди литра; миелобласти 4%; промиелоцити 2%; миелоцити 22%; метамиелоцити 7%; пробождане 16%; сегментирани 35%; еозинофили 5%; базофили 2%; лимфоцити 4%; моноцити 3%; еритробласти 2 х 100 левкоцити. Тази хемограма е типична за стадия на хронична миелоидна левкемия:

Г. взривна криза

Г. нищо от горното

3.57. В хемограмата: хемоглобин 120g / l; еритроцити 3,7 милиона литра; левкоцити 40 хиляди литра; миелобласти 2%; миелоцити 15%; метамиелоцити 4%; пробождане 17%; сегментирани 11%; еозинофили 7%; базофили 36%; лимфоцити 6%; моноцити 2%. Тази хемограма е типична за стадия на хронична миелоидна левкемия:

Б. разположен

Г. взривна криза

Г. нищо от горното

3.58. Левкоцитозата поради появата на бласти, тежка нормохромна анемия, тромбоцитопения в периферната кръв и хиперклетъчен костен мозък с голям брой бласти (60%) са характерни за:

А. остра левкемия

Б. хронична миелоидна левкемия

Б. хронична лимфоцитна левкемия

Г. множествен миелом

3.59. Хиперлевкоцитоза, абсолютна лимфоцитоза, умерена нормохромна анемия, в костния мозък до 70% от лимфоцитите са характерни за:

А. остра левкемия

Б. хронична лимфоцитна левкемия

G. миелом

Г. хронична моноцитна левкемия

3.60. Тежка анемия, левкопения, неутропения, единични плазмени клетки в периферната кръв, плазмацитоза в костния мозък. Цитологичната картина е типична за:

А. остра левкемия

Б. хронична миелоидна левкемия

Б. миелом

Ж. хронична лимфоцитна левкемия

3.61. Левкоцитозата поради незрели гранулоцити, миелобласти, промиелоцити, миелоцити, метамиелоцити е типична за:

А. остра левкемия

Б. хронична миелоидна левкемия

Г. на хронична моноцитна левкемия

Д. на всички изброени заболявания

3.62. Прогресивна нормохромна анемия, нормален брой левкоцити, миелобласти в левкограмата. Костният мозък съдържа голям брой еритробласти, мегалобласти, миелобласти. Хемограмата е типична за:

Ж. хронична миелоидна левкемия

Г. множествен миелом

3.63. Клетъчен костен мозък L / E = 1/2; еритропоезата е нормобластична; индекс на зреене на еритробласта = 0,4. неутрофилен индекс = 0,9. Тази картина на костния мозък е типична за:

А. остра постхеморагична анемия във фазата на компенсация на костния мозък

Б. хронична пост-хеморагична анемия

В. В12-дефицитна анемия

Г. хемолитична анемия

Д. всички изброени анемии

3.64. Клетъчен костен мозък, L / E индекс = 1/2, изразена хиперплазия на еритробластите, нормобластичен тип хематопоеза, индекс на зреене на еритробластите = 0,8, индекс на зреене на неутрофилите = 0,9, мегакариоцитният зародиш е непроменен. Пункцията на костния мозък е типична за:

А. остра пост-хеморагична анемия във фазата на компенсация на костния мозък

Б. желязодефицитна анемия

B. B12- анемия с недостиг на фолат

Г. началната фаза на острата постхеморагична анемия

Д. всички изброени анемии

ОТГОВОРИ - РАЗДЕЛ 3. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

3.1. -G 3.19. -А 3.37. -В 3,55. -A 3.73. -В 3.91. -D 3.109. -А 3.127. -Д

3.2. -D 3,20. -В 3.38. -В 3.56. -B 3.74. -D 3,92. -G 3.110. -D 3.128. -IN

3.3. -D 3.21. -A 3.39. -B 3,57. -B 3.75. -A 3,93. -B 3.111. -D 3.129. -Д

3.4. -D 3.22. -G 3.40. -D 3,58. -А 3.76. -В 3.94. -G 3.112. -D 3.130. -IN

3.5. -В 3.23. -A 3,41. -D 3,59. -B 3.77. -А 3,95. -А 3.113. -А 3.131. -И

3.6. -G 3.24. -В 3,42. -D 3,60. -B 3.78. -D 3,96. -D 3.114. -А 3.132. -И

3.7. -D 3.25. -A 3,43. -B 3.61. -B 3.79. -A 3,97. -В 3.115. -В 3.133. -Д

3.8. -D 3.26. -А 3,44. -B 3.62. -B 3.80. -A 3,98. -А 3.116. -В 3.134. -Г

3.9. -D 3.27. -В 3,45. -B 3.63. -B 3.81. -G 3.99. -D 3.117. -B 3.135. -И

3.10. -А 3.28. -G 3,46. -G 3.64. -А 3.82. -B 3.100. -G 3.118. -D 3.136. -И

3.11. -В 3.29. -В 3.47. -В 3.65. -G 3.83. -G 3.101. -А 3.119. -А 3.137. -Д

3.12. -B 3.30. -D 3,48. -B 3.66. -D 3.84. -А 3.102. -В 3.120. -G 3.138. -IN

3.13. -D 3.31. -A 3,49. -A 3.67. -В 3.85. -G 3.103. -D 3.121. -D 3.139. -Б

3.14. -А 3.32. -D 3,50. -G 3.68. -G 3.86. -В 3.104. -А 3.122. -В 3.140. -Г

3.15. -G 3.33. -D 3,51. -D 3.69. -A 3,87. -D 3.105. -D 3.123. -G 3.141. -Г

3.16. -G 3.34. -D 3,52. -D 3,70. -B 3.88. -G 3.106. -В 3.124. -D 3.142. -Г

3.17. -А 3.35. -В 3,53. -A 3.71. -B 3.89. -D 3.107. -D 3.125. -А 3.143. -И

3.18. -В 3.36. -А 3,54. -G 3.72. -D 3,90. -В 3.108. -В 3.126. -D 3.144. -Г

Ускорен ESR синдром

Статии за медицински експерти

 • Епидемиология
 • Причините
 • Симптоми
 • Диагностика
 • Какви тестове са необходими?
 • Диференциална диагноза
 • Към кого да се свържете?
 • Предотвратяване

Когато се свързвате с лечебни заведения за профилактика или когато посещавате лекар с оплаквания, най-често срещаният лабораторен тест е общо лабораторен кръвен тест, в нашия случай изследването е ESR, което означава скорост на утаяване на еритроцитите. Преди това този метод се наричаше ROE - реакция на утаяване на еритроцитите. СУЕ е неспецифичен показател за кръвта и не показва наличието на специфична патология. Степента на ESR може да зависи от пола и възрастта на пациента. Най-честите отклонения от нормата са повишен показател на ESR или намален показател..

Има случаи, когато стойността на показателите за ESR се увеличава значително без видима причина. В медицината това отклонение от нормата се нарича синдром на ускорена ESR..

В тази статия предлагаме да разберем по-подробно причините за синдрома, както и неговите симптоми, лечение и профилактика. За това малко по-подробна информация за клиничното изследване на СУЕ: лабораторни методи за определяне, неговите нормални стойности.

Най-често срещаните методи, които могат да се използват за установяване на скоростта на утаяване на еритроцитите в лабораторията, са: методите на Панченков и Вестергрен. Методът на Панченков се основава на свойството на еритроцитните агрегати да се утаяват с определена скорост до дъното на съдовете. За това изследване се взема капилярна кръв от пръст, разредена в специален разтвор на натриев цитрат, поставен в стъклен капиляр. За метода на Вестергрен се взема венозна кръв, която се изследва в специална лабораторна тръба с дължина 200 mm.

Следните норми на показателя ESR се считат за общоприети

 • възрастни мъже 1-10 mm / h
 • възрастни жени - 15 mm / h
 • лица над 75 години до 20 mm / h
 • деца - 3 - 12 mm / h.

Скорост на утаяване на еритроцитите и рак

Изследването на СУЕ е един от най-често срещаните методи в лабораторната практика и е част от общия клиничен кръвен тест.

Скоростта на утаяване на еритроцитите е скоростта на отделяне на некоагулираната кръв на два слоя: долния, състоящ се от утаени еритроцити, и горния - слой прозрачна плазма.

Процесът на утаяване на еритроцитите се състои от 3 фази:

 • Агрегация - първично образуване на еритроцитни колони
 • Седиментация - бързото появяване на еритроплазмената граница, продължаването на образуването на еритроцитни колони и тяхното утаяване
 • Уплътняване - завършване на агрегирането на еритроцитите и утаяване на колоните на еритроцитите в дъното на тръбата

ESR анализатор Alifax Roller 20PN

Какво показва ESR?

СУЕ не е специфичен показател за някакво конкретно заболяване, т.е.невъзможно е да се установи конкретна диагноза за неговото увеличаване.

Този тест се счита за полезен за откриване на латентни форми на различни заболявания, определящи активността на хроничните възпалителни състояния. СУЕ може да служи и като показател за ефективността на терапията..

Измерването на ESR обаче по никакъв начин не се използва за диагностика на рак..

Какви са причините за увеличаването на СУЕ?

Повишената СУЕ е признак на всяко заболяване, свързано със значително увреждане на тъканите, възпаление, инфекция или злокачествен рак.

При всички инфекциозни и възпалителни заболявания имунната система реагира чрез увеличаване на производството на имуноглобулини. Това от своя страна увеличава тенденцията на еритроцитите да се агрегират и да образуват еритроцитни колони. Повторните проучвания за СУЕ позволяват да се оцени динамиката на хода на инфекциозния процес и ефективността на лечението.

Също така, ESR се влияе от много други фактори, които определят физикохимичното състояние на плазмата: вискозитет, електролитен състав на плазмата, съотношението между плазмения холестерол и лецитин, съдържанието на киселини в него и т.н..

Основните причини за увеличаване на СУЕ:

 • Всеки възпалителен процес в организма, например артрит, насърчава ускоряването на СУЕ поради производството на голямо количество „протеини от острата фаза на възпаление“.
 • Редица заболявания, при които възниква увреждане на тъканите - миокарден инфаркт, деструктивен панкреатит и др..
 • Хирургичните интервенции също са придружени от увеличаване на СУЕ.
 • Намаляването на броя на еритроцитите при пациенти с анемия също води до увеличаване на СУЕ..
 • Всички инфекциозни заболявания обикновено са придружени от ускоряване на СУЕ.
 • Затлъстяване.
 • Неточност по време на кръвен тест, като неправилни температурни условия.
 • Повишаване на СУЕ се отбелязва при пациенти в напреднала възраст..

Как да се изчисли индивидуалният процент на ESR при пациенти в напреднала възраст?

Най-лесният начин да използвате формулата на Милър е:

Например ограничението на ESR за 60-годишна жена е:
(60 години + 10): 2 = 35 мм / час

Когато се открият промени в клиничния анализ на кръвта, първото нещо, към което пациентът е изпратен, е общопрактикуващ лекар. Полезен момент е, че ESR е включен в CBC, което означава, че в същото време лекарят вижда нивото на левкоцитите, тромбоцитите, хемоглобина. При поставяне на диагнозата лекарят първо избира между три групи: инфекции, имунни заболявания и състояния, злокачествени заболявания. Лекарят разпитва и изследва пациента, след което въз основа на симптомите, изследването и диагностичните данни определя по-нататъшни тактики.

Ако причината за увеличаването на СУЕ не е установена, анализът трябва да се повтори след 1-3 месеца. Нормализиране на показателя се наблюдава в почти 80% от случаите.

СУЕ и онкология

При липса на възпалително и инфекциозно заболяване, значително увеличаване на СУЕ трябва да предизвика бдителност по отношение на наличието на злокачествен тумор. При първото подозрение за наличието му е необходимо да се консултирате с онколог и задълбочен последващ преглед с използване на високотехнологично оборудване и компетентни специалисти.

Онкологията е мултифакторно заболяване, придружено както от възпалителни процеси, така и от анемия, метаболитни нарушения и поради това кара тялото да отделя голямо количество активни вещества, протеини. Следователно повечето пациенти с различни форми на злокачествени тумори имат повишена СУЕ..

Например, ESR при рак на белия дроб може да се увеличи, ако в близост до тумора има пневмония. При рак на дебелото черво или стомаха се появява тежка анемия, която води до увеличаване на СУЕ.

Няма специфично ниво за всеки тумор, най-често увеличението се дължи на комбинация от много фактори.

Най-високото ниво на СУЕ (80-90 mm / h и повече), свързано с онкологията, обикновено се определя при заболявания, обединени в групата на "парапротеинемии" (множествен миелом, макроглобулинемия на Waldenstrom). При тези заболявания в кръвта се появяват структурно анормални и функционално дефектни протеини, което води до промени в кръвта.

Винаги ли е повишена СУЕ при рак?

Всеки лекар, който е работил в медицината поне няколко години, ще отговори на този въпрос: Точно както при висока ESR може да няма рак, така ниската ESR не означава липсата му. Идентифицирането на такава сложна диагноза като рак изисква едновременно проучване на симптомите, задълбочен преглед на пациента и, разбира се, данни от лабораторни и инструментални изследвания.

Какво показва увеличаването или намаляването на скоростта на утаяване на еритроцитите (ESR) в кръвта??

Скоростта на утаяване на еритроцитите е реакция, изразени промени в хода на която показват наличието на заболявания в организма. Показан е при съмнения за възпалителни или злокачествени процеси..

Но тази реакция не позволява да се получи достатъчно количество подробности за патологията и се извършва в комбинация с други диагностични методи. Включен в списъка с проучвания, свързани с ТГС.

Скоростта на утаяване на еритроцитите в кръвта - какво е това?

Кръвта, смесена с противосъсирващи средства и оставена в епруветка в покой, постепенно се разслоява.

Отгоре е плазмата, отдолу са тромбоцитите и левкоцитите, а на дъното са еритроцитите, които имат най-висок индекс на плътност, а скоростта на тяхното отлагане, която се променя под влиянието на редица фактори, показва наличието или отсъствието на патологични процеси.

Отрицателно заредените червени кръвни клетки не се слепват в кръвния поток поради наличието на заряд, но това се променя, когато в плазмените структури се появяват протеинови съединения, които са свързани с болестта. Те включват антитела, фибриноген, церулоплазмин. Те влияят на ускоряването на процесите на потъване, което се разкрива по време на анализа..

Повишените стойности на жлъчните киселини не ускоряват.

Повечето от 55% от плазмата е в човешката кръв

Как и с какво се измерва скоростта на утаяване на еритроцитите?

Методът на Панченков за измерване на скоростта на утаяване на еритроцитите е наличен и се използва в много лечебни заведения..

В тесен съд - капилярът на Панченков - се добавя вещество, което предотвратява процесите на коагулация. Взетата кръв за изследване се поставя в същия контейнер, така че нивото й да достигне желаната марка. След като се монтира в статива на Панченков и започва процесът на утаяване.

Един час по-късно се оценява скоростта на утаяване на еритроцитите и резултатът се записва. Количеството плазмена течност, събрано в горната част на епруветката на час, показва колко бързо се спускат червените кръвни клетки..

Методът на Вестергрен за измерване на скоростта на утаяване на еритроцитите също е широко разпространен, който включва използването на друго оборудване: специални тръби и скала.

Методът на Вестергрен по-добре показва степента на нарастване на скоростта на утаяване на еритроцитите и резултатът може да бъде получен по-бързо, но няма изразени разлики при измерване на кръв с нормални показатели за тези методи.

Как изглежда утаяването на eri?

Единици

Скоростта на утаяване на еритроцитите се изчислява в милиметри, че низходящите кръвни клетки са преминали за един час (mm / h).

Нормални индекси на скоростта на утаяване на еритроцитите

Степента на ESR е свързана с възрастта и пола:

 • При децата, през първите 28 дни от живота (при условие че няма патологии), скоростта на утаяване на еритроцитите е в диапазона от 1 или 2 mm / h. На тази възраст хематокритът се увеличава и количеството на протеиновите съединения се намалява, което определя тези резултати. С напредването на възрастта нивото започва да се повишава и до шест месеца е 12-17 mm / h.
 • В детска и юношеска възраст резултатите са на ниво от 1-8 mm / h, което е близо до нормалните показатели за скоростта на утаяване на еритроцитите при мъже на възраст под 60 години..
 • При възрастни мъже нормата е реакция, която варира от 1-10.
 • При жени в детеродна възраст скоростта на утаяване на еритроцитите е 2-15. Това е свързано с действието на тестостерон и други андрогени. Също така има промяна в скоростта на процесите на отлагане в зависимост от времето на цикъла: преди и по време на менструация се отбелязва увеличаване на СУЕ. Също така, през втората половина на бременността се регистрират повишени нива: тежестта на реакцията нараства и достига пик през последните дни. Това се влияе от увеличаване на количеството плазмена течност, увеличаване на концентрацията на холестерол, глобуларни протеини и намаляване на нивата на калций..

Таблица, показваща колебания в СУЕ в зависимост от пола и възрастта:

Възраст, полИндикатори (mm / h)
Първи месец след раждането0-2
До 6 месеца12-17
Деца и юношество2-8
Мъже под 60 години1-10
Възрастни мъже (от 60)под 15
Жени под 60 години2-15
Втора половина на бременността40-50
Възрастни жени (от 60)Под 20

За да се определи ESR според Westergren и микрометода, се взема кръв от вена за изследване.

ВъзрастПолИндикатори
Под 10 годининеуместенпо-малко от 10
На възраст от 10 до 50 годиниЖенипо-малко от 20
Мъжепо-малко от 15
От 50 годиниЖенипо-малко от 30
Мъжепо-малко от 20

Методът на Панченков включва използването на капилярна кръв.

ПолИндикатори
Мъжки полпод 12
Женски полпод 10

Отклоненията в скоростта на протичане на реакцията зависят от заболяването и неговите характеристики. Скоростта на утаяване на еритроцитите може да се промени значително за кратък период от време.

ESR се увеличава: какво означава и какво е опасно?

СУЕ се увеличава при наличие на патологичен процес в организма и остава на същото ниво за дълго време, дори в случаите, когато болестта вече е излекувана.

Това се дължи на ефекта на болестта върху структурата на кръвните клетки: тя се нарушава и реакцията няма да се промени, докато не настъпи обновяване на кръвните елементи.

Ускорено затихване се наблюдава при следните заболявания:

 • Болести, които са придружени от възпаление и са свързани с проникването на инфекциозни агенти в тялото (протозои, гъбички, бактерии, рикетсии, вируси, хелминти).
 • Автоимунни процеси: болест на Либман-Сакс, ревматизъм, артрит, дерматомиозит и други заболявания.
 • Гнойни възпаления: фурункулоза, абсцес, увеличени лимфни възли, флегмона, еризипела, пустулозни образувания на вътрешните органи.
 • Възпаления, локализирани в различни органи и системи: енцефалит, менингит, отит на средното ухо, синузит, пневмония, бронхит, миокардит, плеврит, пиелонефрит, вирусен хепатит, възпаление на апендикса, ентероколит, холецистит, цистит, генитални язви, пептични язви. Някои заболявания (хепатит, менингит) са придружени от увеличаване на тромбоцитите.
 • Онкологични заболявания. Всички видове злокачествени процеси са придружени от увеличаване на СУЕ, дори в случаите, когато патологията е в ранните етапи на формиране.
 • Кръвни заболявания: анемия, миелом.
 • Треска с неизвестна етиология. При всички видове треска има повишена скорост на утаяване.
 • Шок. За всички видове шок също се отбелязва висока скорост на реакция..
 • Травматични наранявания. Струпването на кръвни клетки се увеличава с наранявания и изгаряния.
 • Периодът след инфаркт. Има повишена СУЕ 1-2 дни след инфаркт и растежът продължава две седмици.
 • Интоксикация, която се причинява от проникването на отровни вещества и болести.
 • Повишена концентрация на холестерол. Често се наблюдава при хора над четиридесет.
 • Алергични процеси: атопична екзема, люспест лишей.
 • Ендокринни нарушения. Те включват хипертиреоидизъм, захарен диабет, хипотиреоидизъм.
 • Болести, принадлежащи към групата на моноклоналните гамопатии: имунопролиферативни заболявания, макроглобулинемия на Waldenstrom.
 • Дехидратация. В допълнение към увеличаване на СУЕ, повишени еритроцити и тромбоцити.

OE, образуването на еритроцитни колони.

Протеиновите съединения, които са в плазмената течност и влияят на механизма за увеличаване или намаляване на СУЕ, се наричат ​​агломерини.

Характеристики на промяната на ESR:

 • Бързо нарастване на стойностите до 60-80 или повече се наблюдава при злокачествени новообразувания (лимфосарком, миелом).
 • Ранната туберкулоза не влияе на стойностите, но без лечение и при наличие на усложнения стойностите ще се увеличат.
 • При остри инфекциозни процеси се отбелязва увеличение не веднага, а на втория или третия ден.
 • Изследването е безполезно при диагностицирането на апендицит и някои други патологии, при които стойностите не се увеличават веднага.
 • Ревматичните заболявания могат да бъдат придружени от незначителни отклонения в стойностите, но се отбелязва спад в броя, когато възникнат усложнения от сърцето.

Причини за повишена СУЕ, които не са свързани с патологии

Увеличението на скоростта на утаяване на еритроцитите не винаги означава наличие на патологичен процес.

Има редица условия, при които ускорената реакция не отчита нарушения:

 • Период на менструация,
 • храня се,
 • Пост, спазване на строги диети,
 • Изтощение след заболяване,
 • Въвеждане на плазмена течност и нейните заместители,
 • Прием на витаминни и минерални комплекси,
 • Някои лекарства (орални контрацептиви, глюкокортикостероиди, декстрани),
 • Висока физическа активност,
 • Интензивен стрес,
 • Кърмене,
 • Следваксинационен период.

Физиологичните промени рядко причиняват значително увеличаване или намаляване на скоростта..

Изминато разстояние от еритроцитите

Какво казва намалената скорост на утаяване на еритроцитите??

Ако скоростта на утаяване на еритроцитите е намалена, това показва наличието на следните патологии:

 • Прекомерна плътност на кръвта,
 • Промяна във формата на червените кръвни клетки (придобити или вродени нарушения: сфероцитоза, сърповидно-клетъчна анемия),
 • Намаляване на параметрите на водород в кръвта,
 • Болест на Вакез,
 • Обструктивна жълтеница,
 • Излишък от билирубин,
 • Отклонения в механизмите на кръвоснабдяването,
 • Падаща концентрация на фибриноген.

Спадът в показателите за скорост на утаяване на еритроцитите не се счита от лекарите за ценна диагностична стойност.

Как да се подготвим за анализ?

Правила за подготовка на обучението:

 • Избягвайте да ядете 8-12 часа преди доставката на материала,
 • Два дни преди анализа е необходимо да се премахнат от диетата храни с високо съдържание на мазнини (пушени меса, пържени храни), алкохолни напитки, горещи подправки, подправки, сосове.
 • Препоръчително е да не пушите 1-2 часа преди да дарите кръв,
 • В продължение на 1-2 дни, преди да вземете кръв, трябва, ако е възможно, да откажете всички лекарства,
 • Важно е да се опитате да намалите нивата на стрес 1-2 дни преди проучването.,
 • Препоръчва се да се намали всяка физическа активност (това се отнася и за ежедневната физическа активност),
 • Ако е възможно, трябва да си починете половин час, преди да изпратите материала.

Спазването на тези препоръки ще ви позволи да постигнете висока точност на резултатите..

Трябва да информирате лекаря за лекарствата, които се приемат редовно. Ако е възможно, те трябва временно да бъдат отменени.

Кой лекар дава насоки?

Препращане за кръвен тест може да даде всеки лекар, от общопрактикуващ лекар до онколог, ако има индикация за това..

Това проучване, в комбинация с други диагностични мерки, дава възможност на лекаря да постави правилната диагноза и да предпише подходящото лечение. Ако при рутинен физически преглед са открити изразени аномалии на СУЕ, се показва задълбочена диагноза, за да се установят причините.

Скоростта на сое в кръвта при жени след 50 години, след 40 години: таблица по възраст

Какво означава ROE?

Всъщност това не е термин, а съкращение. Пълното декодиране на ESR е скоростта на утаяване на еритроцитите.
Изследването на този показател започва през 1918 г., когато шведският учен Робин Фарей открива, че в различна възраст и по време на бременност, както и по време на различни заболявания, еритроцитите се държат по различен начин. По-късно други учени, Вестергрен и Уинтроп, започват да работят по създаването на методи за изучаване на тяхното поведение..

Дори сега този параметър се измерва по време на общ кръвен тест. Въпреки това, когато ESR е повишен, какво означава това, малко хора разбират. Но не бива да се паникьосвате безразсъдно от подобни новини, твърде много фактори могат да повишат нивото на червените кръвни клетки. И дори ако имате някакво възпаление или заболяване, тогава е вероятно сега да можете да ги излекувате без затруднения. Основното нещо е спешно да се консултирате със специалист.

ROE е синоним на ESR, но съкращението променя думата „реакция“ на „скорост“. Но същността остава същата, тъй като благодарение на ROE, лекарите определят способността на еритроцитите да се утаяват в стъклените капиляри под въздействието на гравитацията.

Подобна реакция на еритроцитите се измерва в милиметри в час (оттук нататък mm / h), тоест лаборантът разкрива колко милиметра са спаднали червените клетки (еритроцитите) за един час, докато са в епруветка.

За определяне на ROE се използва методът на Панченков или Вестергрен. В първия случай се изисква кръв от пръст, а във втория - от вена. Освен това епруветките и скалите за измерване на получените резултати се различават. Например скалата на Панченков има максимална дължина от 100 мм, а скалата на Вестергрен е 200 мм..

Но как се извършва анализът за ROE? Техникът поставя кръвната проба вертикално в подготвения капиляр за един час. Това добавя натриев цитрат към пробата, за да се предотврати съсирването на кръвта. След това специалистът определя скоростта, с която еритроцитите се утаяват в епруветката.

След получаване на резултата ROE може да бъде намален или увеличен. Но такава реакция е само признак на една от патологиите, например, сърдечен удар, захарен диабет, онкология, хепатит. Тоест за пациента е важно да се подложи на сериозен преглед, за да установи причината за отклонението на ROE..

Но леко отклонение на ROE е свързано с физиологични причини - менструация, бременност, следоперативен период, прием на лекарства.

Как да намалим СУЕ в кръвта на жените и струва ли си да го намалим

Очевидно е, че за да се нормализира СУЕ, е необходимо да се определи източникът на диспротеинемия и да се елиминира (т.е. да се открие и излекува болестта или да се оптимизира храненето, начинът на живот). След елиминиране на фактора, който ускорява СУЕ, кръвната картина ще се нормализира сама.

Най-често диагностицирането на причината за повишена СУЕ се извършва съгласно горния план. Но понякога, за да се установи естеството на заболяването и в същото време да се нормализира повишената СУЕ, се използват терапевтични и диагностични тактики "ex juvantibus".

Алгоритъм за нормализиране на СУЕ с терапия ex juvantibus

Принцип на метода: проверка на предполагаемата диагноза с пробно лечение.

1. Първо, на пациента се предписват широкоспектърни антибиотици. Ако ESR не намалява, тогава причината за ускоряването му не е инфекция.

2. След това се използват стероидни противовъзпалителни лекарства (глюкокортикоиди: преднизолон, дексаметазон и др.). Ако няма положителен резултат, тогава причината за ускоряването на СУЕ не е възпаление (имунно, автоимунно).

3. След изключване на инфекция и възпаление, пациентът се изследва за онкология (злокачествено новообразувание).

Такъв примитивен опростен подход в някои случаи помага да се определи противоречивата диагноза..

Провеждане на изследвания

Първо, нека разберем какво е ROE. Еритроцитите като кръвни клетки имат определена маса и се утаяват с времето, но не винаги със същото ускорение. Скоростта зависи от самите еритроцити и състава на плазмата. Ако имунната система е активна, плазмата става по-плътна поради допълнителните протеинови фракции. Последните забавят процеса на утаяване на червените кръвни клетки, което се отразява в ROE (реакция на утаяване на еритроцитите).

Изследването се извършва сутрин на гладно. В деня преди това е необходимо да се откажете от пикантни, пържени и мазни храни. Преди процедурата можете да пиете само вода, не можете да пиете алкохол, да пушите и да бъдете нервни, така че първоначалните данни да не се променят.

Съществува и по-точна модерна автоматизирана модификация на изследването на Вестергрен, при което резултатите се получават за 30 минути, но рядко се използва..

За определяне на ROE не се изискват специални техники и оборудване. Индикаторът се изследва като част от общ кръвен тест, за който се взема капилярна кръв от пръст по познатия на всеки метод. Определянето на ROE е един от най-лесните етапи на клиничния анализ, тъй като не изисква никакви манипулации с кръв след вземане..

Механизъм за утаяване на еритроцитите

Еритроцитите на кръвните клетки са по-тежки от плазмата, поради което те са склонни да се утаяват. По време на нормалното функциониране на тялото частиците също се утаяват по стените на кръвоносните съдове, но в определено количество и с определена скорост.

Тези цифри са показатели за нормата. Но някои причини могат да повлияят на координираната работа на клетките и да причинят смущения.

Как става това? Обикновено червените кръвни клетки имат определен заряд на клетъчната повърхност. Това е необходимо, за да не се слепват клетките и да не се залепват една за друга, когато се срещнат..

Този механизъм осигурява течливост и реологични свойства на кръвта. Когато системата откаже по някаква причина, кръвните клетки изпитват шок (поради излагане на токсични компоненти, чужди тела) и намаляват заряда си.

В този момент еритроцитите, когато се срещнат, се прилепват един към друг, стават по-тежки и бързо се утаяват върху съдовата стена. Механизмът се обяснява с баналната сила на гравитацията. Лабораторният феномен се характеризира с увеличаване на скоростта на утаяване на еритроцитите.

Каква е скоростта на ESR?

Фактори като възраст и пол влияят върху скоростта на утаяване на еритроцитите..

Причините за повишената СУЕ в кръвта при жените също могат да бъдат бременност. Но разбира се има и много други фактори. Следващата таблица на СУЕ за жените ще ви помогне да определите своя процент (имайте предвид, че тези показатели не отчитат специалните състояния на тялото, които ще бъдат обсъдени малко по-късно).

ВъзрастESR процент
На 14-18 години3 - 17 mm / h
На възраст от 18 до 30 години3 - 20 mm / h
30 до 609 - 26 mm / h
60 и повече11 - 55 mm / h
По време на бременност19 - 56 mm / h

ПОДРОБНОСТИ: Как да разгадаем хормоналния тест

Всички под 14-годишна възраст имат еднакъв ESR процент. Важна е само възрастта, защото ако търсите норма само за момичета и не можете да я намерите, тогава не е нужно да се притеснявате.

ВъзрастESR процент
Новородено0 - 2,8 mm / h
От 1 месец2 - 5 mm / h
2 до 6 месеца2 - 6 mm / h
7 до 12 месеца5 - 10 mm / h
На възраст от 2 до 5 години5 - 11 mm / h
На 6-13 години4 - 12 mm / h

Възрастта не е единственият критерий. Факторите могат да бъдат най-неочаквани, например твърде обилна закуска в най-добрия случай, а в най-лошия - злокачествен тумор.

Причините за такъв резултат от теста могат да бъдат много. Но основно лекарите споделят 6 основни причини, поради които жените имат СУЕ над нормалното:

 • Инфекции. Червените кръвни клетки непременно реагират на различни вируси, бактерии, гъбички и паразити, тъй като те могат да причинят заболяване. Следователно ще бъде по-лесно да ги определите чрез кръвен тест..
 • Възпаление. Тогава се увеличава не само скоростта на еритроцитите, но и нивото на левкоцитите..
 • Нагнояване. Като правило в този случай симптомите могат да бъдат по-изразени, но когато имунитетът е намален, ESR е този, който ще покаже какво не е наред..
 • Автоимунни заболявания. Като цяло този процес се дължи на факта, че произвежданите от тялото антитела започват да унищожават здрави и полезни клетки, като в този случай еритроцитите играят ключова роля..
 • Ракови заболявания. Всяка онкология причинява реакция в кръвта и следователно броят на еритроцитите също ще се промени.
 • Физиологични условия. В такива случаи причините за повишената СУЕ в кръвта при жените могат да бъдат следните: бременност, хранене на бебето, наднормено тегло, анемия, дистрофия, рязко намаляване на теглото и други.
 • Разрушаване на костния мозък и кръвните клетки. Като правило при това състояние на тялото СУЕ се увеличава най-много..

Повишена СУЕ при деца

Честа причина за повишена СУЕ при деца са инфекциозни заболявания със симптоми като кашлица, хрема, висока температура, възпалено гърло, кожни обриви и др..

В допълнение към инфекциозни и възпалителни заболявания, повишено СУЕ при дете може да възникне поради:

 • никнене на зъби (при бебета);
 • хранително отравяне;
 • латентна или незначителна алергична реакция;
 • дерматит;
 • инфекция с хелминти;
 • изгаряния, натъртвания и други нарушения на целостта на тъканите;
 • ваксинация срещу хепатит;
 • да бъдеш с наднормено тегло;
 • значително количество мазни храни в диетата;
 • прием на лекарства с парацетамол.

Ако високото ниво на ESR в кръвта не е придружено от допълнителни симптоми, тогава се извършва анализ за С-реактивен протеин.

Причините за патологичното увеличение на показателя

Нормативните показатели на ROE имат доста широка рамка и зависят от пол, възраст, диета и други фактори, които могат естествено да повлияят на неговата стойност. Диференцираният процент на ROE е даден в таблицата.

Възрастни мъжеВъзрастни жениВъзрастни хораНовороденоБебетаДеца под 10 годиниНормата за тийнейджърите
МомичетаМомчета
1-10 mm / h2-15 mm / h15-20 mm / h3-4 мм / ч3-10 mm / h4-12 мм / ч2-15 mm / h1-10 mm / h

Отклоненията в ROE в кръвните тестове могат да бъдат представени както от неговото увеличаване, така и от намаляване. В такива случаи е по-правилно да се каже, че ROE се ускорява или забавя.

Важно е да запомните! В повечето случаи човек трябва да се справя със ситуации, в които ROE се увеличава. Това явление е типичен показател за имунно-възпалителни реакции в организма, които променят свойствата на червените кръвни клетки, правейки ги частично дефектни.!

Ускорението на ROE, като норма, може да се възприеме в такива ситуации:

 • По време на бременност и кърмене;
 • Анемия;
 • Докато приемате хормонални контрацептиви;
 • Диета или гладуване;
 • Затлъстяване и повишени нива на холестерол;
 • Периодът след ваксинация или възстановяване от инфекциозни заболявания;
 • Температурен режим в условия, при които изследването е проведено повече от 27˚С;
 • Прием на витамини;
 • При деца и възрастни хора.

За да забавят ROE са способни на:

 • Увеличаване на броя на червените кръвни клетки или други клетъчни компоненти на кръвта (полицитемия, еритремия);
 • Наследствени промени в еритроцитите под формата на малки размери и неправилна форма;
 • Prem нестероидни противовъзпалителни лекарства;
 • Тежка сърдечна недостатъчност;
 • Температурен режим в условия, при които изследването е проведено под 22˚С.

ROE е индикатор, увеличаването на който не настъпва веднага след развитието на патология в организма. Такава реакция може да се регистрира само след няколко дни. Повишено ROE може да се регистрира дълго време след излекуването на болестта, което е съвсем логично, тъй като патологичните еритроцити трябва постепенно да се заменят с нормални..

Повишаването на реакцията на утаяване на еритроцитите не винаги е признак на патологични явления в организма. Той може да бъде повлиян от физиологични процеси:

 • Интензивна физическа активност за ускоряване на метаболизма.
 • Редица лекарства като контрацептиви, декстрани с високо молекулно тегло.
 • Диети, при които концентрацията на плазмените протеини се увеличава поради ограничения прием на вода. СУЕ нараства и след хранене (до 25 mm / час), поради което кръвта се взема за анализ на гладно.

Увеличение на скоростта на утаяване на еритроцитите се случва и при патологии с различна етиология, сред които:

 • отслабване на защитните сили на организма;
 • развитие на туморния процес;
 • образуването на некроза;
 • деструктивни промени в съединителната тъкан;
 • огнища на възпаление.

ПОДРОБНОСТИ: Често уриниране при мъже с болка и без болка - причини и методи за профилактика. Лечение на често уриниране при мъже - от Екатерина Данилова

За лекаря дългосрочното увеличение на ROE в кръвта до 40 mm / h в комбинация с други лабораторни изследвания е от голяма диагностична стойност..

Физиологични фактори

За ROE нормата не остава непроменена през целия човешки живот, тя може да се промени не само при заболявания, но и под въздействието на физиологични фактори.

Леко повишено СУЕ в кръвта се наблюдава в следните случаи:

 • Началото на менструацията. Скоростта на СУЕ при жените в началото на критичните дни е почти винаги надвишена.
 • Прием на хормонални контрацептиви.
 • Бременност. СУЕ при жените по време на бременността може да бъде 2-3 пъти по-висока от общоприетите норми за нежния пол и това не е патология. Такава промяна в тялото зависи от факта, че по време на растежа и развитието на плода настъпва значително разреждане на кръвта, придружено от увеличаване на агрегацията на червените кръвни клетки. Лабораторните показатели се нормализират 1-2 месеца след раждането на детето.
 • Лоши навици. Пушенето и злоупотребата с алкохол често служат като провокиращ фактор за увеличаване на ROE.
 • Тежък физически труд. Често процентът на ESR в кръвта на мъжете, ангажирани с тежка физическа работа, е леко увеличен.
 • Индивидуални характеристики на организма. При около 5% от хората скоростта на утаяване на кръвните клетки леко надвишава общоприетите норми.
 • Особености на храненето. Диетите на гладно или прекомерната консумация на протеинови храни нарушават метаболитните процеси и могат да увеличат ROE.
 • Затлъстяване. При хора с много наднормено тегло кръвните клетки се утаяват много по-бързо..
 • Бърз растеж в детството. При дете, с бързото развитие на мускулно-скелетната система, е възможно увеличаване на степента на потъване. Това проявление е безопасно и се решава самостоятелно след забавяне на растежа..

Повечето физиологични причини за леко повишаване на СУЕ не са опасни за здравето и не изискват медицински контрол. Препоръчва се да се обърне внимание на тревожния фактор за утаяване на големи еритроцитни маси за хора с лоши навици и страдащи от голямо тегло. Тези фактори могат да причинят сериозно заболяване с течение на времето..

Изследователски методи

Отклонението на еритроцитите от нормата може да бъде или увеличение, или намаляване. По принцип има увеличение на СУЕ, но има достатъчно случаи на неговото намаляване. Може да има много фактори: както отравяне, хепатит и лошо кръвообращение, така и просто кръвни патологии. Като правило последното се появява още в зряла възраст. Също така, при някои условия вегетарианството може да предизвика промяна в нивото на червените кръвни клетки..

Има три метода, чрез които този параметър обикновено се наблюдава: Вестергрен, Падченкова, Винтроба.

Най-универсалната техника, която се използва по света за определяне на СУЕ, е техниката на Вестергрен. Кръв от вена се смесва с натриев цитрат и се оставя за известно време (около час) в епруветка. Резултатите, получени с този метод, се считат за по-точни..

Методът на Паченков се различава от предишния само с това, че кръвта се взема от капилярите и се използва само в страните от бившия СССР. Резултатите са същите като при първия метод, но обикновено на Westergren се вярва повече..

Последният, методът на Winthrob, е специален с това, че кръвта не се разрежда, а към нея се добавя антикоагулант и се анализира в специална епруветка. Този метод има недостатъци, тъй като ако скоростта на утаяване на еритроцитите е твърде висока (повече от 60 mm / h), анализът не може да бъде направен..

ESR ниво за жени

Както знаете, предоставянето на общ кръвен тест, на първо място, дава възможност да се оцени общото състояние на тялото, както и наличието на остър или хроничен възпалителен процес в него.

Всеки клиничен кръвен тест се състои от доста голям брой различни показатели (левкоцити, еритроцити, хемоглобин, тромбоцити и др.), Един от най-важните елементи от които, разбира се, е ESR.

ESR (ESR) - скоростта на утаяване на еритроцитите при жените може да варира доста често, което се влияе от достатъчно голям брой различни причини и фактори.

За много жени нивото на СУЕ постоянно скача (нараства или спада) поради периода на менструация (менструален цикъл), бременност, менопауза, менопауза, както и различни хормонални промени в тялото.

Нормалният показател за ESR за възрастна, здрава жена се счита за скорост от 2 до 15 mm / час..

Доста често лекото увеличаване или намаляване на СУЕ в кръвта е абсолютно нормално физиологично явление за организма, което не изисква допълнително изследване.

Като правило, нивото на ESR почти винаги се повишава с обща респираторна вирусна инфекция (ARVI) или грип, докато веднага след възстановяването на жената индикаторът ESR бързо се връща към предишната си норма.

Внимание: трябва да вземете общ кръвен тест рано сутрин и само на гладно, тъй като всеки прием на храна ще доведе до неправилен резултат.

Индикаторът ESR е много важен за навременното откриване на доста сериозно заболяване на организма в ранните му стадии, тъй като той е един от първите, които реагират на всяко проникване на инфекциозен агент в тялото.

Като правило именно показателят ESR в общия кръвен тест показва динамиката на лечението на различни заболявания при жените.

Нормални стойности на ESR за жени от различни възрастови категории:

 • 18 - 29 години - 2 - 15 мм / час;
 • На 30 - 39 години - 3 - 14 mm / h;
 • 40 - 49 години - 4 - 15 mm / h;
 • 50 - 59 години - 6 - 18 мм / ч;
 • На 60 - 69 години - 8 - 19 mm / h;
 • 70 - 80 години и повече - 12 - 30 mm / h.

В напреднала възраст нивото на ESR се повишава значително, което е абсолютно нормално за женското тяло, докато показателят ESR от 20 се счита за напълно нормален лабораторен тест за жена на 65-70 години.

Не забравяйте: ако нивото на ESR остава повишено за дълго време, препоръчително е да се консултирате с лекар-терапевт за цялостен преглед на целия организъм.

Как да дарявате кръв правилно

За да се получат надеждни резултати от теста, кръвта за ROE трябва да се дава сутрин на гладно. Няколко дни преди теста трябва да ограничите употребата на мазни, пикантни, солени и пържени храни. През деня преди вземане на кръвен тест не можете да спортувате, да приемате успокоителни и хапчета за сън, трябва също да се въздържате от физиотерапевтични процедури и рентгенови лъчи.

В медицината съществува концепцията за "фалшиво увеличение на ROE". Най-честата причина за неверни резултати е техническата грешка. Ето защо се препоръчва да се прави кръвен тест в една лаборатория, освен това на равни интервали - сравнението на получените резултати ще помогне да се избегнат възможни грешки.

Също така си струва да научите за нормалния брой левкоцити в кръвта..

Изборът на мястото, където ще се проверява степента на разпадане, трябва да бъде внимателен. Факт е, че най-честата причина за грешни резултати са грешките в работата на медицинските сестри. По-добре е да се консултирате с лекаря, който е поръчал анализа, или да отидете в доверена клиника.

Няколко дни преди доставката трябва да ограничите приема на лекарства, да изключите от диетата мазни, пушени, пиперливи и солени храни. Освен това витаминните комплекси също трябва да бъдат спрени..

Анализът се взема сутрин на гладно. За небременни жени се консултирайте с лекар относно датата на раждането, тъй като денят на менструалния цикъл може да повлияе на резултатите.

Повишената или намалена скорост на реакция на червените кръвни клетки не е показател за конкретен проблем, не показва диагноза или сериозен проблем. Това е само първата стъпка към идентифициране на заболяването и предписване на правилното лечение..

Способността на еритроцитите да се утаяват без участието на системата за кръвосъсирване зависи от два фактора:

 • Структурата и броят на еритроцитните клетки;
 • Състав на плазмата.

Здравите червени кръвни клетки имат отрицателен заряд на повърхността си. Това им позволява да циркулират свободно в канала, отблъсквайки се един от друг. Когато имунните клетки и механизмите на тялото се активират, това води до увеличаване на количеството имуноглобулини и фибриноген в плазмата. От една страна, те увеличават плътността и вискозитета на плазмата, от друга страна, променят повърхностния заряд на еритроцитите.

Ситуацията се променя точно обратното, ако кръвната плазма стане по-плътна. Еритроцитите в такава среда не са в състояние да се утаят, като са в суспензия. Колкото по-плътна е плазмата, толкова по-малко възможности за утаяване, дори за натрупване на еритроцити..


Адхезията на еритроцитите един към друг е основният механизъм за увеличаване на ROE при имунно-възпалителни реакции в организма

Многобройни фактори могат да повлияят на активността на червените кръвни клетки, така че много подробности се вземат предвид при определяне на резултатите и как те съответстват на нормата. Причините за повишената СУЕ в кръвта при жените могат да се крият във времето на процедурата, възрастта, начина на живот, здравословното състояние и други нюанси.

Показателят се влияе главно от:

 • етаж;
 • приемане на орални контрацептиви;
 • анемия;
 • време на процедурата;
 • имуноглобулини в организма;
 • алергия;
 • менструация;
 • твърде обилна закуска;
 • възпаление.

ПОДРОБНОСТИ: Как да намалим ALT и AST в кръвта с народни средства: какво да правя, диета

Еритроцитите се утаяват поради гравитацията, тъй като те тежат повече от плазмата. Сама по себе си ESR няма да покаже какъв е проблемът, но заедно с други параметри вече ще е възможно да се направи диагноза. Също така, анализът може да помогне за откриване на скрити заболявания и патологии, поради което ще бъде възможно да започне лечението им навреме..

ESR - какво означава това

ESR е името на лабораторен тест, който оценява скоростта на отделяне на кръвта в червените кръвни клетки и плазмата.

Същността на изследването е следната: плазмата и левкоцитите са по-леки от еритроцитите, следователно, под въздействието на гравитацията, последните попадат в дъното на епруветката. В тялото на здрав човек мембраните на частиците се зареждат отрицателно и се отблъскват - скоростта на утаяване на еритроцитите се забавя.

Болестта провокира редица промени в кръвта на пациента, скоростта на ESR също е нарушена.

Как да върна ESR към нормалното?

Когато нещо в тялото надхвърли здравословното състояние, всеки човек има естественото желание да върне всичко към нормалното..

Как го правиш? Само за да се излекува причината, тоест болестта, която е причинила увеличаването на СУЕ. Разбира се, самолечението няма да доведе до нищо добро. Вместо сами да търсите необходимите антибиотици и други лекарства в интернет, по-добре е веднага да се обърнете към специалист. Той е този, който ще напише необходимия курс на лечение след определяне на диагнозата. След успешно излекуване на заболяването, СУЕ ще се нормализира след известно време (2-4 седмици при възрастни и до 6 седмици при деца).

В случай на анемия, съдържащите желязо храни, протеини и някои алтернативни методи ще помогнат за възстановяването на показателя, но в този случай също е по-добре да се консултирате с лекар.

Ако просто сте на диета, гладувате или изпитвате специално физиологично състояние (бременност, кърмене, менструация), тогава индикаторът ще се върне на желаното ниво веднага щом се установи нормалното ви физическо състояние. Тогава няма от какво да се притеснявате.

Причини за ниска ESR

Ниските нива на утаяване също са ненормални. Намалена стойност може да се дължи на дисеминирана интраваскуларна коагулация или наличие на вируси на хепатит в организма..

Лекарите са склонни да вярват, че хората, които умишлено отказват месо и животински продукти, имат стойности на ESR под естествения диапазон. Друга причина може да бъде човешката патология или генетични заболявания като анемия.

Намаляването на стойността може да бъде повлияно от приемането на определени лекарства.

Припомнете си, че показателят ESR не е диагностициран, поради което причината за отклонението от нормата се установява чрез допълнителни специални проучвания. При някои хора стойността постоянно се надвишава, това може да се дължи на характеристиките на организма. Във всеки случай трябва да се откажете от лошите навици, да спазвате правилата за здравословна диета - това са прости препоръки, които ще запазят здравето ви..

Какво може да означава намаляване на СУЕ?

Вероятно читателят ще се съгласи, че придаваме малко на стойността на ESR, ако числата са в рамките на нормалното, но намаляването на показателя, като се вземат предвид възрастта и пола, до 1-2 mm / час все още ще предизвика редица въпроси при особено любопитни пациенти. Например, общ кръвен тест на жена в репродуктивна възраст, с многократни изследвания, "разваля" нивото на утаяване на еритроцитите, което не се вписва във физиологичните параметри. Защо се случва това? Както в случай на увеличение, намаляването на ESR също има своите причини, поради намаляване или липса на способността на еритроцитите да се агрегират и да образуват колони с монети.


с намаляване на СУЕ, един (или няколко) компонента на правилното утаяване на еритроцитите не са в ред

Факторите, водещи до такива отклонения, включват:

 1. Повишен вискозитет на кръвта, който, с увеличаване на броя на червените кръвни клетки (еритремия), обикновено може да спре процеса на утаяване;
 2. Промяна във формата на червените кръвни клетки, които по принцип поради неправилната си форма не могат да се поберат в колони с монети (сърп, сфероцитоза и др.);
 3. Промяна във физикохимичните параметри на кръвта с изместване на рН надолу.

Такива промени в кръвта са характерни за следните състояния на тялото:

 • Високи нива на билирубин (хипербилирубинемия);
 • Обструктивна жълтеница и като следствие освобождаването на голямо количество жлъчни киселини;
 • Еритремия и реактивна еритроцитоза;
 • Сърповидно-клетъчна анемия;
 • Хронична циркулаторна недостатъчност;
 • Намалени нива на фибриноген (хипофибриногенемия).

Клиницистите обаче не смятат намаляването на скоростта на утаяване на еритроцитите за важен диагностичен показател, поради което данните са дадени специално за особено любопитни хора. Ясно е, че при мъжете това намаление обикновено не е възможно да се забележи..

Определено не е възможно да се определи увеличение на СУЕ без убождане в пръста, но е напълно възможно да се приеме ускорен резултат. Повишената сърдечна честота (тахикардия), повишената телесна температура (треска) и други симптоми, показващи приближаването на инфекциозно и възпалително заболяване, могат да бъдат косвени признаци на промени в много хематологични параметри, включително скоростта на утаяване на еритроцитите.

Таблица ESR процент при жените по възраст

Химичният и физичен състав на кръвта се влияе от много външни и вътрешни фактори. Тъй като женското тяло е по-податливо на промени, включително хормонални промени, колебанията в стойностите на СУЕ в зависимост от възрастта са по-изразени при жените, отколкото при мъжете..

Възрастните промени, настъпващи в тялото на жената, могат условно да бъдат разделени на 5 блока:

 1. Формиране и развитие на тялото.
 2. Началото на пубертета.
 3. Пубертет - детероден период.
 4. Началото на менопаузата.
 5. Климакс.

Всеки от блоковете се характеризира със собствена скорост на ESR, а периодът на пубертет има по-подробно разделение. По-долу е представен под формата на таблица, процентът на СУЕ при жените по възраст:

Възраст (години)ESR скорост (mm / час)
Долен редГорна граница
 131-412
13-18318.
19-302петнадесет
31-40220.
41-50026
51-60026
> 60255

В допълнение към изброените по-горе фактори, които влияят на показателите за СУЕ, резултатът от анализа при жените се увеличава, когато хормоналният фон се промени, което се дължи на:

 • менструален цикъл;
 • бременност;
 • състояние след раждане и кърмене;
 • приемане на орални контрацептиви;
 • хормонозаместителна терапия.

Нивото на СУЕ при жените се влияе значително от храненето. Страстта към диетите на юноши и млади жени води до отклонение на показателите за СУЕ от възрастовата норма. Съществуват значителни разлики от референтните стойности с увеличаване или намаляване на индекса на телесна маса..

Тялото на жената е толкова фино подредено, че дори скоростта на утаяване на еритроцитите в него се променя постоянно. Скоростта на СУЕ за жените зависи не само от възрастта, но и от колебанията в хормоналните нива. Въпреки това, утаяването на еритроцитите е от голяма диагностична стойност, сигнализира за наличие на възпаление в тялото, следователно контролът на този показател е задължителен.

Скоростта на СУЕ при жените или отклонение от него в една или друга посока показва възпаление и много патологии, свързани с него. Относителността на реакцията предполага, че могат да се наблюдават промени при определени физиологични условия..

Причините за увеличаването на СУЕ

Същността на процеса на увеличаване на СУЕ е следната. Конгломератът от еритроцити и протеини, образуван под въздействието на гравитацията, е тежък и се утаява по-бързо. Освен това следните протеини сами по себе си могат да увеличат скоростта на реакцията:

 • Фибриногенът е показател за възпаление и дегенерация. Той се синтезира в черния дроб и значително увеличава концентрацията му по време на възпаление и разграждане на тъканите.
 • Плазмени глобулини от всякакъв вид. Синтезирани както от черния дроб, така и от имунната система, те незабавно реагират на инфекция с количествения си растеж.
 • Криоглобулини - маркери на ревматоиден фактор.

По този начин ESR, в допълнение към изявлението на възпалението, също така показва диспротеинемия, колкото повече е, толкова по-висока е ESR. Освен това жените и мъжете имат несъответствия, което е свързано с по-малък брой червени кръвни клетки при жените с едновременно висок индекс на фибриноген и глобулини. Растежът на СУЕ може да бъде физиологичен и патологичен. Първият включва:

 • Периоди.
 • Отложено настинка, след което СУЕ се възстановява в рамките на шест месеца. Същото се случва и с наранявания, фрактури, натъртвания, получени в близкото минало..
 • Гладуване за отслабване.
 • Преяждане преди тестване.
 • Следродилен период.
 • Сенсибилизация на тялото и неговите сезонни прояви.
 • При възстановяване в следоперативния период.
 • Системни колагенози, автоимунни патологии.
 • Артрит от всякакъв генезис.
 • Злокачествени новообразувания.
 • Пневмония, бронхит, астма и други белодробни заболявания.
 • Нефрит.
 • Хепатит.
 • Хелминтска инвазия.
 • Ендометриоза.
 • Отравяне от вещества, в които преобладава съдържанието на токсини.
 • Нарушения на обмена.
 • Антибиотици и други лекарства, предписани от Вашия лекар.

Повишени нива при жените след 50 години

Скоростта на СУЕ в кръвта при жени след 50 години е в диапазона от 1 до 27 mm / час. Всяко увеличение на показателя в тази възраст е свързано с хормонални промени в организма. Но в същото време не трябва да забравяме, че в зависимост от индивидуалните характеристики на жената, хормоните могат леко да повлияят на СУЕ. В този случай увеличението може да се дължи на наличието на фонови соматични заболявания..

Нивото на СУЕ в кръвта след 50 години се влияе от:

 • Инфекция с бактерии, вируси, протозои.
 • Дисбактериоза, кандидоза (млечница).
 • Открити и латентни форми на туберкулоза от всякаква локализация.
 • Бъбречна патология, включително ХБН, ХНН.
 • Атеросклероза с повишени нива на холестерол.
 • OIM, ONMK.
 • Туморен процес в организма, особено рак на гърдата, със и без метастази.
 • Болести на съединителната тъкан с всякаква етиология.
 • Алергия.
 • Анемия.
 • Нередовни менструации.
 • Кръвни заболявания.
 • Ендокринни нарушения: заболяване на щитовидната жлеза, затлъстяване, киста на яйчниците.
 • Травми и посттравматични усложнения.
 • Раждане и следродилен период, кърмене.
 • Вегетарианство.
 • Заместителна или симптоматична лекарствена терапия.

Още веднъж трябва да се подчертае, че само промяната в СУЕ не е причина да се разстройвате. В случай на лоши резултати, анализът трябва да се повтори, да се подложи на допълнителен преглед, ако е необходимо. И едва тогава потърсете причината за колебание, диагностицирайте заболяването и го лекувайте. След курс на лечение показателят се нормализира средно след месец, но може да остане висок в продължение на шест месеца. Съществува концепция за „фалшиво висока ROE“, която се обяснява с техническа грешка. Следователно повторното анализиране никога няма да бъде излишно..

Увеличението на показателя е придружено от определени симптоми: бледност на кожата, болки в стомаха, световъртеж, мигрена, хронична умора, гадене, диспепсия, тахикардия, немотивирано чувство на безпокойство. Навременната диагностика е ключът към успешната терапия.

При липса на необходимото лечение възникват усложнения: нарушена бъбречна функция със зрителни примеси в урината, дизурия, уринарна инконтиненция, анемия, патология на жлъчната система, сърдечно-съдови нарушения, инфекции. По време на бременност, увеличаване на ESR без надзор може да доведе до отлепване на плацентата, вътрематочни фетални аномалии и сериозни заболявания на новороденото.


Следваща Статия
Белодробна емболия (РЕ) - симптоми и лечение