Въпроси


Напоследък, поради разширяването на диагностичните възможности и повишаването на точността на получените данни, интересът отново се повиши към традиционния импедансен метод за диагностика на съдова патология на мозъка - реоенцефалография (REG). Липсата на единен подход към интерпретацията на получените данни изисква създаването на единна система за описание на реоенцефалограмите и формулиране на заключения..

Предложеният алгоритъм за интерпретация на REG използва принципите на анализ, разработени от M.A. Ronkin, H.H. Ярулин, Ю.Т. Пушкар и Л.Б. Иванов [1,2,3,6]. Обемното импулсно кръвонапълване, което е интегрален показател, отразяващ общото кръвонапълване на изследваната площ на биологичен обект в систола, се определя от величината на амплитудния индекс на реограмата (APR). APR е модификация на стария индикатор - реографския индекс (RI).

APR се определя като съотношението на амплитудата на систолната вълна към калибриращия сигнал, умножено по калибрационния стандарт (0,1 Ohm) [1]. В зависимост от стойността на APR, обемното пулсово пълнене с кръв може да бъде в нормалните граници, намалено или увеличено. Намаляването на обемното импулсно кръвонапълване е разделено на няколко степени: умерено, ако APR е по-малко от нормата, не повече от 40%; значително, ако ГПР е по-малко от нормата с 40-60%; произнася се, ако APR е по-малък от нормата с 60-90%; и критично, когато амплитудата на REG граничи с техническите възможности на реографа.

Такъв показател, по-специално, е максималната скорост на периода на бързо пълнене (Vb), определена с помощта на диференциална реограма. В зависимост от стойността на Vb се различават следните състояния на тона на разпределителните артерии [1]: в нормални граници; увеличава се, ако Vb е под нормата; намален, ако Vb е по-високо от нормалното. Ако Vb е на долната граница на нормата, тогава има тенденция към повишаване на тонуса на разпределителните артерии; ако Vb е в горната граница на нормата, тогава има тенденция към намаляване на тона. С намаляване на Vb над 50% от нормата се установява хипертоничност, а с повишаване на Vb над 50% се отбелязва хипотония. т

Ако MV е по-малко от нормалното, тогава венозният отток е труден поради дефицитния тип. Когато стойността на MV е по-висока от нормата, има затруднение във венозния отток (малък с MV в рамките на 0,70-0,80, значително, ако MV е повече от 0,80). След описателното заключение се дава резюме или самото заключение. В същото време е необходимо да се направи цялостна оценка на всички получени данни, като се спазва "степенуването", използвано в описателното заключение и разработено от L.B. Иванов [1].

Така че, с намаляване на APR във всички води, показва синдром на церебрална хипоперфузия, който най-често се причинява от систолна дисфункция на миокарда (недостатъчност на помпената функция). Предвид този факт е целесъобразно, паралелно с реоенцефалографското изследване, да се регистрира и реокардиограма (RheoKG), която дава представа както за помпената функция на сърцето, така и за състоянието на системната хемодинамика. С увеличаване на APR се отбелязва синдром на церебрална хиперперфузия.

Следващата стъпка е да се оцени състоянието на артериалната връзка. С повишаване на тонуса на артериите разпределенията показват липса на кръвоснабдяване на мозъка според основния тип, а с повишаване на тонуса на резистентните артерии - недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка според периферния тип. Ако има повишаване на тонуса както на разпределителните артерии, така и на съпротивителните артерии, тогава липсва кръвоснабдяване на мозъка при смесен тип. Наличието на значително изолирано намаляване на амплитудата от едната страна както във фронтомастоидалните, така и в окципитомастоидалните отвеждания предполага наличието на пречка за основния кръвен поток (при наличие на реакция от разпределителните артерии).

REG е доста чувствителен метод за откриване на съдова дистония. При постоянна форма на основната реограма и стабилна диференциална реограма във всички отвеждания се отбелязва, че съдовият тонус е стабилен във всички басейни или относително стабилен, ако има лека промяна във формата на реографски вълни. При наличие на явлението дистония, ако е възможно, е необходимо да се отбележи неговата природа (хипотоничен или хипертоничен тип). По време на проучването REG широко се използва пробата от нитроглицерин (NG).

Имайки предвид този факт, представяме критериите за неговата оценка. Поради това е общоприето да се тълкува NG-тестът като „положителен“ и „отрицателен“ [4]. Ние обаче вярваме, че този подход не е напълно оправдан, тъй като при наличието на хипокинетичен синдром не се наблюдава значително увеличаване на обемния пулсов кръвонапълване, тъй като NG няма положителен инотропен ефект, а, напротив, води до намаляване на сърдечната функция. Това служи като основа за оценяване на теста с NG като "отрицателен".

Подобно заключение се възприема от практикуващите като проява на широко разпространена церебрална атеросклероза, в резултат на което могат да възникнат диагностични грешки и тактиката на терапията да се промени. Предлагаме да се оцени реактивността на мозъчните съдове по време на NG-теста като задоволителна и незадоволителна, както и нейната природа: „адекватна“ и „неадекватна“. Съдовата реактивност се счита за "задоволителна" при наличие на намаляване на тонуса на разпределителните артерии и съпротивлението (по отношение на показателите за скорост!).

„Незадоволителна“ оценка на съдовата реактивност се посочва с незначителна реакция от артериалната връзка. Характерът на реактивността също е от голямо значение: ако реакцията на съдовете към NG протича равномерно във всички отвеждания, тогава тя се счита за "адекватна" и показва безопасността на механизмите за регулиране на междубасейновото преразпределение на мозъчния кръвен поток. Ако реакцията на съдовете се изразява само от едната страна, което е придружено от увеличаване на коефициента на асиметрия, тогава естеството на реактивността се счита за "неадекватно".

Очевидно това е свързано с нарушена регулация на механизмите на междубасейново преразпределение на церебралния кръвен поток, в резултат на което полукълбото, което е в по-"благоприятни" условия за кръвоснабдяване, запазва по-голям тропизъм за вазоактивните лекарства. Неадекватният характер на преразпределението на мозъчния кръвоток съответства на синдрома на стила. Това е важно, тъй като определя по-нататъшната тактика на терапията, тъй като на пациенти с неадекватна реактивност трябва да се предписват с повишено внимание лекарства с подчертан вазоактивен ефект (кавинтон, никотинова киселина). Такива пациенти трябва да направят индивидуален подбор на вазоактивна терапия под контрол на REG..

Представяме обобщена диаграма на заключенията въз основа на резултатите от REG:

I. Описателно заключение.

1. Обемен импулсен пълнеж на кръв
1.1 В нормални граници
1.2 Повишено
1.3 Намалено
1.3.1 Умерено
1.3.2 Значително
1.3.3 Остър
1.3.4 Критично

2. Асиметрия на кръвонапълването
2.1 Няма значителна асиметрия на пълненето на кръв
2.2 Умерена асиметрия на пълненето на кръв
2.3 Значителна асиметрия на пълненето на кръв

3. Разпределителен артериален тонус
3.1 В нормални граници
3.2 Тенденция надолу
3.3 Възходяща тенденция
3.4 Намалено
3.5 Надстроена
3.6 Хипотния
3.7 Хипертоничност

4. Тонус на резистентните артерии
4.1 В нормални граници
4.2 Тенденция надолу
4.3 Възходяща тенденция
4.4 Намалено
4.5 Надграден
4.6 Хипотния
4.7 Хипертоничност

5. Венозен отток
5.1 Не е трудно
5.2 Трудно
5.2.1 Непълнолетни
5.2.2 Значително

II. Резюме (действително заключение)

1. Обемно пулсово кръвонапълване на мозъка
1.1 В нормални граници
1.2 Синдром на хипоперфузия на мозъка
1.3 Синдром на мозъчна хиперперфузия
2. Недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка
2.1 По тип багажник
2.1.1 Основният кръвен поток непроменен
2.1.2 Не е изключено наличието на препятствие за основния кръвен поток
2.2 По периферен тип
2.2.1 Функционален блок на микроваскулатурата

3. Съдов тонус
3.1 Устойчив
3.2 Относително стабилен
3.3 Нестабилна

4. Съдова дистония
4.1 По хипотоничен тип
4.1.2 На ниво разпределителни артерии
4.1.3 На ниво съпротивителни артерии
4.2 За хипертоничен тип
4.2.1 На ниво разпределителни артерии
4.2.2 На ниво съпротивителни артерии

5. Съдова реактивност
5.1 Задоволително
5.2 Незадоволително

6. Естеството на реактивността
6.1 Адекватно
6.2 Неадекватно

Въвеждането на стандартни заключения въз основа на резултатите от проучване на REG ще позволи най-точната и обективна оценка и описание на състоянието на церебралния кръвен поток при различните му нива.

Библиография:

1. Ронкин М.А., Иванов Л.Б. Реография в клиничната практика. М., 1997. - 403 С.
2. Пушкар Ю.Т., Цветков А.А., Хеймец Г.И. // Терапевтичен архив, 1986.- № 1.- С. 45-49.
3. Пушкар Ю.Т., Подгорни В.Ф., Хеймец Г.И., Цветков А.А. // Терапевтичен архив, 1986. - Т. 58. No 11. - С. 132-135.
4. Реография // BME.- 3-то издание- М., 1984.- Т. 29.- С. 188-191.
5. Реоенцефалография // Пак там - с. 196-197. 6. Ярулин Х.Х. Клинична реоенцефалография. М.: Медицина, 1983. - 271 С.

REG на съдовете на главата: кога да се направи изследването и как да се дешифрира?

© Автор: З. Нели Владимировна, лекар от първа квалификационна категория, специално за SosudInfo.ru (за авторите)

Всички знаят, че централната нервна система регулира всички процеси в тялото, както и че всички нейни клетки също се нуждаят от дишане и хранителни вещества, които ще идват през магистралите на кръвоносните съдове. Качеството на живот директно зависи от качеството на кръвоснабдяването, като се вземат предвид функциите и задачите, възложени на нашата глава. Пътят на кръвта, пренасяща „храна“, трябва да бъде гладък и да отговаря само на „зелената светлина“. И ако в някаква област има препятствие под формата на стесняване на плавателния съд, запушване или рязко прекъсване на "пътя", тогава идентифицирането на причината трябва да бъде незабавно и надеждно. В този случай, REG на мозъчните съдове ще бъде първата стъпка в изучаването на проблема..

Кораби, водещи до "центъра"

Когато съдовете на нашето тяло са гладки и еластични, когато сърцето равномерно и ефективно осигурява кръвообращението, което подхранва тъканите и отнема ненужните вещества, ние сме спокойни и дори не забелязваме тези процеси. Въпреки това, под въздействието на различни фактори, съдовете може да не издържат и да се „влошат“. Те не могат да се адаптират към температурните колебания и промените в атмосферното налягане, те губят способността лесно да преминават от една климатична зона в друга. Съдовете губят своите "умения" за бърза реакция на външни дразнители, поради което всяко вълнение или стрес може да доведе до съдова катастрофа, която може да бъде предотвратена чрез реоенцефалография на мозъчни съдове, взета своевременно. Причините, водещи до нарушен кръвен поток, са както следва:

 • Стесняването на съдовия лумен в резултат на отлагането на холестеролни плаки нарушава неговата еластичност, развивайки атеросклеротичен процес. Това често води до инфаркт на миокарда или инсулт;
 • Повишеното образуване на кръвни съсиреци може да доведе до отделяне на последните, миграция през кръвния поток и затваряне на лумена на съда (исхемичен инсулт).
 • Травматичните мозъчни наранявания, претърпени по-рано и, ако успешно приключат, могат да доведат до повишаване на вътречерепното налягане, което също ще се изрази като проява на нарушения на кръвообращението.

REG на мозъка може да определи наличието или отсъствието на субдурален хематом в резултат на черепно-мозъчна травма. Кръвоизливът, образуван в мозъчните тъкани, естествено ще възпрепятства нормалния кръвен поток.

Ако не избягате далеч напред, но проведете проучване, когато симптомите не са изразени и създават дискомфорт от всеки отделен случай, тогава РЕГ на мозъка не само ще определи състоянието на съдовете, но и ще помогне за избора на тактика за предотвратяване на сериозни последици, които застрашават човешкия живот.

В допълнение, REG показва не само качеството на притока на кръв през главните съдове, но в същото време задължително ще оцени съпътстващата циркулация (когато притокът на кръв през главните съдове е затруднен и е насочен „байпас“).

REG и "леки" заболявания

Има състояния, които, макар и да не са фатални, не дават нормален живот. Тук невроциркулаторната дистония присъства в мнозина, следователно тя не е особено посочена като болест, защото „те не умират от нея“. Или например мигрената (хемикрания), считана за прищявка на дамите в обществото, е достигнала безопасно до наши дни и не оставя много жени на мира. Лекарствата за главоболие обикновено не действат, ако лекарството не съдържа кофеин.

Считайки жената за абсолютно здрава (в края на краищата няма признаци на някакво заболяване), хората около нея често я уволняват. Да, и самата тя бавно започва да се смята за симулатор, осъзнавайки обаче дълбоко в душата си, че прегледът на главата няма да навреди. Междувременно непоносимите главоболия идват ежемесечно и са свързани с менструалния цикъл..

Предписаният и изпълнен РЕГ на главата решава проблема за броени минути, а използването на адекватни лекарства освобождава пациента от страха от месечните физиологични състояния. Но това е благоприятно протичане на болестта и има още...

Малко хора знаят, че мигрената не се счита за несериозна, защото не само жените страдат от нея, и то не само в млада възраст. Мъжете също понякога имат „късмет“ в това отношение. И болестта може да се прояви толкова много, че човек напълно губи работоспособността си и трябва да определи група с увреждания.

Как е анализът на работата на съдовете на главата?

Когато се наложи да се направи РЕГ, пациентите, като правило, започват да се притесняват. Тук можете веднага да се успокоите - методът е неинвазивен и следователно безболезнен. Процедурата REG не уврежда тялото и може да се извърши дори в ранна детска възраст.

Изследването на главата на REG се извършва с помощта на 2-6-канален апарат - реограф. Разбира се, колкото повече канали има устройството, толкова по-голяма ще бъде обхванатата зона на изследване. За решаване на големи проблеми и записване на работата на няколко пула се използват полиреогреографи.

И така, стъпка по стъпка процедурата REG е както следва:

 1. Пациентът е удобно поставен на мек диван;
 2. На главата се нанасят метални пластини (електроди), които предварително се третират със специален гел, за да се предотврати дразненето на кожата;
 3. Електродите са прикрепени с гумена лента на местата, където се планира да се оцени състоянието на съдовете.
 4. Електродите се прилагат в зависимост от това коя част от мозъка подлежи на изследване на REG:
 5. Ако лекарят се интересува от басейна на вътрешната каротидна артерия, тогава електродите ще лежат върху носа и мастоидния процес;
 6. Ако става въпрос за външната сънна артерия, тогава плочите ще бъдат укрепени пред ушния канал и над веждата отвън (ход на темпоралната артерия);
 7. Оценката на работата на съдовете на басейна на гръбначните артерии включва налагане на електроди върху мастоидния (мастоидния) процес и тилните туберкули с едновременно записване на електрокардиограма.

При изследване на главата на REG пациентът се съветва да затвори очи, така че външните дразнители да не влияят на крайния резултат. Данните, получени от устройството, се записват на хартиена лента.

Получените резултати от REG, чието декодиране изисква допълнителни умения, се изпращат на лекар, преминал специално обучение в тази област. Пациентът обаче е много нетърпелив да разбере какво се случва в съдовете му и какво означава графиката на лентата, тъй като, както е направено REG, той вече има добра идея и дори може да успокои чакащите в коридора.

В някои случаи, за да се получи по-пълна информация за функцията на съдовете, се използват проби с лекарства, които засягат съдовата стена (нитроглицерин, кофеин, папаверин, аминофилин и др.)

Какво означават неразбираеми думи: REG декодиране

Когато лекарят започне да дешифрира REG, на първо място той се интересува от възрастта на пациента, която трябва да се вземе предвид, за да се получи адекватна информация. Разбира се, нормите на състоянието на тонус и еластичност за млад и възрастен човек ще бъдат различни. Същността на REG е да регистрира вълни, които характеризират пълненето с кръв на определени части на мозъка и реакцията на кръвоносните съдове към пълненето на кръв..

Кратко описание на графичното представяне на вибрациите може да бъде представено по следния начин:

 • Линията на възходяща вълна (анакрот) рязко се стреми нагоре, върхът й е леко заоблен;
 • Спускането (катакрота) се спуска плавно;
 • Incisura, разположена в средната трета, последвана от малък дикротичен зъб, откъдето низходящият се спуска надолу и започва нова вълна.

За да дешифрира REG, лекарят обръща внимание:

 1. Редовни ли са вълните;
 2. Какво е върхът и как се закръглява;
 3. Как изглеждат компонентите (възходящ и низходящ);
 4. Определя местоположението на инцизура, дикротичен зъб и наличие на допълнителни вълни.

Норми на графики REG, в зависимост от възрастта

Резултати от изследването Доказателства за атеросклероза

Често срещани видове REG

След анализа на реоенцефалографския запис лекарят фиксира отклонението от нормата и прави заключение, което пациентът се стреми да прочете и интерпретира по-бързо. Резултатът от проучването е да се определи вида на съдовото поведение:

 • Дистоничният тип се характеризира с постоянна промяна в съдовия тонус, където хипотонията често преобладава с намалено пулсово пълнене, което може да бъде придружено от запушване на венозния отток;
 • Ангиодистоничният тип се различава малко от дистоничния. Също така се характеризира с нарушения на съдовия тонус поради дефект в структурата на съдовата стена, което води до намаляване на еластичността на кръвоносните съдове и затруднява кръвообращението в определен басейн;
 • Хипертоничният тип според REG е малко по-различен в това отношение, има постоянно нарастване на тонуса на адукторните съдове с възпрепятстван венозен отток.

Видовете REG не могат да бъдат класифицирани като отделни заболявания, тъй като те само придружават друга патология и служат като диагностично ръководство за нейното определяне.

Разлика на REG от други мозъчни изследвания

Често, когато се регистрират в медицински центрове за преглед на главата на REG, пациентите го бъркат с други изследвания, съдържащи думите "електро", "графи", "енцефало" в техните имена. Това е разбираемо, всички обозначения са сходни и хората, които са далеч от тази терминология, понякога са трудни за разбиране. Особено в това отношение отива електроенцефалографията (ЕЕГ).Точно и двамата изучават главата, като прилагат електроди и записват данни на хартиена лента за работата на някаква област на главата. Разликата между REG и EEG се крие във факта, че първият изследва състоянието на кръвния поток, а вторият открива активността на невроните в някаква част от мозъка.

ЕЕГ съдовете имат индиректен ефект, но дългосрочните нарушения на кръвообращението ще бъдат отразени в енцефалограмата. Повишената конвулсивна готовност или друг патологичен фокус върху ЕЕГ се открива добре, което служи за диагностициране на епилепсия и конвулсивни синдроми, свързани с травма и невроинфекция.

Къде, как и колко струва?

Несъмнено пациентът трябва да реши къде е по-добре да се подложи на РЕГ на мозъка, чиято цена варира от 1000 до 3500 рубли. Въпреки това е много желателно да се даде предимство на добре оборудвани специализирани центрове. Освен това присъствието на няколко специалисти от този профил ще помогне за колективното подреждане в трудни ситуации..

Цената на REG, в допълнение към нивото на клиниката и квалификацията на специалистите, може да зависи от необходимостта от функционални тестове и невъзможността да се проведе процедурата в институцията. Много клиники предоставят такава услуга и се прибират у дома, за да проведат изследвания. След това цената се увеличава до 10 000-12 000 рубли.

Дешифриране на резултатите от reg кръвоносни съдове на мозъка

КАКВО ПОКАЗВА REG

Реоенцефалографското изследване дава показатели за тонуса на големи, малки и средни артерии във всички басейни.

Въз основа на тези данни се установяват проблеми:

 • хипо- и хипертония;
 • наличието на VBI (вертебробазиларна недостатъчност);
 • повишен ICP (вътречерепно налягане);
 • и много други заболявания.

Степента на кръвонапълване в локалните области на мозъка помага да се идентифицира развитието на патологията. Дори посочете състоянието на пациента преди инсулт.

Функциите на REG позволяват ранно лечение.

Какви са параметрите на реоенцефалографията:

 • стойност на амплитудата;
 • форма на реографски вълни;
 • наличието на допълнителен зъб;
 • местоположението му в низходящата част на главната вълна.

Използвайки тези параметри на REG, е възможно да се изчислят промените в мозъчните функции, както и наличието на съдова патология.

Какво дава и показва изследването на първо място:

 • бързината на разпространението на импулсната вълна;
 • вискозитет на кръвта;
 • скорост на кръвния поток;
 • време на потока;
 • тежки съдови реакции;
 • асиметрия на пълнене на съдова кръв;
 • и много други проблеми.

В медицината мненията за реоенцефалографията са двусмислени. Някои лекари смятат прегледа за безнадеждно остарял. Други са убедени, че това е най-бързият, евтин и най-достъпен метод за получаване на клинична картина..

Никой обаче няма да се откаже от него. В края на краищата именно реографското изследване се възлага, когато възникнат противоречиви версии..

ЕЕГ характеристики

Електроенцефалографията е ефективен диагностичен метод, който задълбочено изследва мозъка. Препоръчва се провеждане на преглед за: дегенеративни увреждания на органи, епилепсия, съдови заболявания, дизонтогенетични заболявания, нараняване на главата, възпалителни процеси, психиатрични патологии, туморни процеси.

Ако в тялото на пациента се появят наследствени заболявания на централната нервна система, тогава се препоръчва такъв диагностичен метод. Използва се при енцефалопатии, независимо от техния генезис, както и при функционални нарушения на мозъка.

Методът се препоръчва за разграничаване на епилептични и неепилептични припадъци. По време на изследването се определят засегнатите области на мозъка. ЕЕГ се препоръчва за проследяване на динамиката на лечението с лекарства. Диагностичната манипулация предоставя възможност за разрешаване на въпроса за способността.

Закрепването на малки електроди към главата на пациента се извършва с помощта на специална каска. Електродите са свързани към електроенцефалограф. Устройството усилва потенциалите, които се получават от сензорите и се записват в паметта на компютъра.

В какви случаи се предписва реоенцефалография на мозъчни съдове?

Показанията за РЕГ се определят от състояния, при които параметрите на тонуса и еластичността на артериите и вените се нарушават или тяхната асиметрия се наблюдава в подобни области. С реоенцефалографията е възможно да се получи непряко потвърждение за повишаване на вътречерепното налягане и да се оцени състоянието на съпътстващо (байпасно) кръвообращение (с запушване на главния съд). Обикновено REG се предписва за

 • главоболие, шум в ушите, виене на свят;
 • подозрение за атеросклероза на съдовете на главата;
 • нестабилно и високо кръвно налягане;
 • удари (за оценка на съпътстващото кръвоснабдяване на засегнатата област на мозъка);
 • черепно-мозъчна травма;
 • подозрение за повишено вътречерепно налягане;
 • остеохондроза на шийните прешлени
 • мигрена;
 • увреждане на паметта;
 • проблеми със съня;
 • увреждане на слуха или зрението.

Реоенцефалографията е възможна с динамично проследяване на ефективността на лечението и с цел идентифициране на патология при превантивни прегледи на определени групи от населението.

REG и EEG са две страни на една и съща монета

В някои случаи ЕЕГ се предпочита за откриване на мозъчна патология - например при епилепсия. Или те използват този метод на изследване като основен, допълвайки го с изследвания, които позволяват да се изследва състоянието на съдовете. ЕЕГ е способен да открие повече патологии от реоенцефалографията. ЕЕГ е запис на електрическата активност на мозъка. Невроналната активност се записва с помощта на електроди, прикрепени към главата на пациента.

Основанията за провеждане на ЕЕГ са спонтанна загуба на съзнание, главоболие, което не може да се облекчи с лекарства, проблеми със съня, вестибулопатия и прекомерна умора, съмнение за умствена изостаналост и епилепсия. Това проучване също ви позволява да наблюдавате текущата терапия. Въпросът коя диагностична процедура е по-добра не е съвсем правилен.

Показатели за мозъчно кръвообращение

В зависимост от състоянието на регулаторните системи и степента на нарушение на тяхната последователност, има 3 вида нива на показатели на кръвообращението в мозъка:

 1. Междинното ниво се характеризира с промяна във функционалната активност на нервните клетки. В същото време тяхната структура не се променя, тяхната функция трябва да бъде възстановена.
 2. По-ниско критично ниво - смъртта на невроните настъпва със значително намаляване на кръвоснабдяването. В този случай се развиват некротични промени в нервната тъкан..
 3. Горно критично ниво - на този етап настъпва критична промяна в хемодинамичните процеси, промяна в чувствителността на рецепторите, разкъсване на синаптични взаимодействия, блокиране на невронни връзки и функции.

За справка. Оценката на състоянието на мозъчната кръвоносна система позволява на ранен етап да се определят различни съдови дисфункции, което дава възможност да се започне лечение навреме и да се предотврати развитието на опасни усложнения.

Днес един от тези методи е реоенцефалографията..

ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За да се анализира главата на REG, се използва многоканално (2-6) реографско устройство. Колкото повече канали са включени, толкова по-голям е обхватът на изследването..

Процедура стъпка по стъпка:

 1. На пациента се предлага да седне удобно на стол (или легнал на мек диван).
 2. Металните пластини са предварително обработени с гел, за да се избегне дразнене на скалпа.
 3. Електродите се прилагат към местата за изследване, закрепени с ластик.
 4. Пациентът затваря очи, за да елиминира реакцията на външни дразнители.
 5. Записът се записва на хартия или компютър.

Трудността при преминаването на процедурата се крие в краткосрочно състояние на обездвижване, както и в пълен вътрешен мир.

ИЗПИТВАНЕ С ОБРАТ НА ГЛАВАТА

За да се изяснят данните, изследването на REG често се извършва с функционални тестове. В повечето случаи се използват нитроглицерин, никотин или промени в позицията на тялото.

При необходимост се използват тестове с накланяне или завъртане на главата, за да се разкрие хипертоничност или хипотония на артериите на гръбначния стълб. Пациентът не изпитва дискомфорт.

Остеохондрозата на шийните прешлени може да възпрепятства или наруши функцията на кръвния поток. REG на съдовете на шията дава възможност да се регистрира аномалия на кръвонапълването на съдовете в този раздел.

Тест с отрицателно завъртане на главата се разглежда като повишаване на съдовия тонус, а положителният отразява намаляване на реактивността. В същото време можете да наблюдавате в кои настъпват промени в полукълбата.

Реоенцефалограма: декодиране

По време на декодирането лекарят взема предвид следните показатели:

 • редовност на реографските вълни,
 • възходящ и низходящ изглед,
 • острота или заобляне на върха на вълната,
 • местоположение на инцизура,
 • дълбочина на дикротичен зъб,
 • наличие на допълнителни вълни в низходящия участък.

За адекватна оценка на показателите са от значение възрастта и физическата форма на пациента. Взема се предвид и първоначалното кръвно налягане, повишаването му може да повлияе на тонуса и пулсовото кръвонапълване..

 • извивката има заострен връх, отчетлив неудобен и дикротичен зъб в низходящата част, с възрастта горната част се изравнява и зъбите се изглаждат и след 60 години формата може да стане сводеста;
 • времето на нарастване на кривата до 0,1 сек, до 60-годишна възраст се удължава до 0,19 сек;
 • съотношението на общата дължина към дължината на вълната до върха не трябва да надвишава 13-15% (характеризира тонуса на големи и средни артерии);
 • DKI (% съотношение на височината на пика на вълната към височината на свободното време) - 40-70% (характеризира тонуса на малките артерии, периферно съпротивление);
 • CI (% съотношение на височината на пика на вълната към височината на дикротичния зъб) - около 75% (състоянието на венозната система, увеличението показва затруднение при изтичане, намаляване - около венозното изобилие);
 • асиметрията на амплитудата между полусферата не надвишава 10%.
 • формата на вълната не е подходяща за възрастта;
 • има значителна асиметрия в амплитудата и / или формата на вълната в различни полукълба;
 • времето на нарастване на вълната в едното полукълбо е по-дълго с повече от 0,015 сек, отколкото в другото;
 • изместване на инцизурата надолу по низходящата част на кривата и нейното задълбочаване;
 • значително увеличаване или намаляване на амплитудата на вълната;
 • времето за разпространение на вълната се съкращава.

Разходи за реоенцефалография

Такова проучване може да се извърши в обикновена клиника, неврологичен отдел, както и в различни частни медицински центрове. Цената на проучването ще зависи от местоположението. Към днешна дата цената за провеждане на РЕГ на мозъчни съдове варира от 1000 до 12 000 рубли, в зависимост от спешността на провеждането, използването на стрес тестове и качеството на самия реограф.

Препоръка. Важното е и добрият специалист. Процедурата е доста проста, но опитът от нейното изпълнение играе важна роля, тъй като дори неточното поставяне на електродите може да изкриви резултата. Също така, реоенцефалограмата трябва да бъде професионално дешифрирана. В присъствието на няколко специалисти в трудни случаи можете да получите експертно мнение.

При чести главоболия, световъртеж, постоянно високо или ниско кръвно налягане се предписва REG на мозъчните съдове.

Нарушенията във функционирането на мозъка водят до обездвижване, увреждане и значително намаляване на качеството на живот. Поради тази причина е необходимо да се идентифицира патологията възможно най-рано и да се започне нейното лечение..

Отличителни черти

Експертите казват за кой диагностичен метод да изберат, например и рег и кой метод е по-добър. Изследователските характеристики са сходни помежду си. Но те имат определени разлики. Използването на REG се препоръчва за изследване на състоянието на съдовото легло. С помощта на манипулация се определя еластичността и здравината на съдовете. Използването на диагностика се препоръчва при съмнение за дистония, хипертония, нарушена съдова функция..

ЕЕГ е предназначен за записване на мозъчна активност. Това е изключително информативна техника, която улавя изходящите биотокове. При използване на изследването се предоставя дефиницията на патологичните промени в мозъка. Използва се при чести припадъци и конвулсии при пациент, нарушения на съня. Използването на метода на изследване се препоръчва при забавяне на развитието, новообразувания в мозъка.

Електроенцефалографията се използва за определяне на локализацията на възпалителни процеси и откриване на функционални нарушения. Тази манипулация се използва за диагностициране на епилепсия. Той предоставя възможност за идентифициране на зоните на произход на припадъците.

Проучването се препоръчва да се извърши, за да се определят характеристиките на хода на заболяването и ефективността на използваната терапия. Ако има нужда от разрешаване на въпроса за професионалната годност, тогава се препоръчва използването на ЕЕГ.

Характеристика

Лекарят пише загадъчно съкращение в посоката и, без да навлиза твърде много в подробности, изпраща у дома пациент, който е забравил да попита какво е това.

REG, реоенцефалография, е неинвазивен тип изследване на съдовете на мозъка, което се основава на измерването на електрическото съпротивление на тъканите в момента, когато слаб високочестотен импулс преминава през тях. Кръвта е проводник на електрически ток и, запълвайки съдовете, намалява тяхното съпротивление, което може да се види на реоенцефалограмата.

Разграничава се клиничната реография, позволяваща да се покаже мозъчното кръвоснабдяване. Друг вид изследвания, интегрални, са насочени директно към оценка на съдовото съпротивление.

Информацията, получена по време на REG, ви позволява да видите:

 • тонус на съдовата стена;
 • време на промяна на тяхната съпротива;
 • еластичност;
 • състояние на артериите и вените;
 • обем на кръвта;
 • вискозитет;
 • скорост на пулсовата вълна.

Реоенцефалограмата показва признаци на нарушен кръвен поток, но това не е достатъчно, за да се каже надеждно за наличието на определена патология и освен това да се направи разлика между болестите. В тази връзка напоследък има много противоречия относно целесъобразността на провеждането на РЕГ и замяната му с по-информативни методи за изследване. Така че, ако REG регистрира отслабване на кръвния поток и увеличаване на съпротивлението, тогава ядрено-магнитен резонанс ви позволява да видите точното местоположение на кръвен съсирек или повредена област на съда.

Реоенцефалографията обаче е твърде рано за отписване. Той е незаменим в случаите, когато MRI и CT са противопоказани: по време на бременност, кърмене, наличие на пейсмейкъри или други импланти, затлъстяване, клаустрофобия, непоносимост към контрастна среда, необходимост от избягване на радиация. Понякога ехоенцефалографията допълва тази процедура за изясняване на диагнозата..

REG често се бърка с ЕЕГ. За провеждане на тези изследвания електродите се поставят върху главата. Основната разлика в предназначението: електроенцефалографията изследва мозъчната дейност, а REG изследва състоянието на кръвоносните съдове.

Методът за реоенцефалографско изследване е абсолютно безопасен и може да се извършва при пациенти на различна възраст, дори при малки деца. Тя е безболезнена, не изисква хирургическа намеса и не представлява риск за здравето на пациента. Процедурата отнема няколко минути и резултатът може да бъде получен почти веднага след нейното приключване. REG предоставя точна информация за състоянието на артериите и вените на мозъка.

Важен фактор е наличието на REG. Проучването не само има ниска цена. Оборудването за прилагането му обикновено се предлага във всички поликлиники и фелдшерски центрове..

Как REG се различава от другите видове изследвания на мозъка

Най-често REG се бърка с ЕЕГ, тъй като и двете изследвания се провеждат с помощта на електроди.

Каква е разликата между REG и EEG:

 • REG изследва състоянието на кръвоносните съдове и кръвния поток;
 • ЕЕГ определя динамиката на невроните, като измерва тяхната активност в определена област на мозъка.

Въпросът какво да изберем REG или EEG не може да бъде зададен. Това са отделни, независими, независими проучвания..

Ако REG изследва съдови проблеми, обикновено се предписва ЕЕГ-електроенцефалограма за откриване на епилепсия, конвулсивни синдроми или подобни заболявания.

Процедурата е съвсем различна. ЕЕГ отнема много повече време (понякога няколко дни) и е много по-скъп.

Обикновено ЕЕГ се придружава от видео наблюдение със запис на кривата на електроенцефалографи.

Подобна ситуация при въпрос какво е по-добро от ЯМР или РЕГ. Ядрено-магнитен резонанс ви позволява да видите всеки човешки орган.

Същността на процедурата е способността да се визуализират дълбоките структури на мозъка. ЯМР е високо информативен и напълно замества REG.

Поради факта, че оборудването се използва, скъпа опашка за преглед може да отнеме до шест месеца.

Ако е необходимо спешно да се проведе проучване, се предписва REG, който е най-достъпен и повсеместен.

REG може да се използва като допълнителен метод, подобен на ехоенцефалографията - EchoEg.

За провеждане на EchoEg се използва осцилоскоп. Резултатът от изследването е осцилограма на мозъка, която отразява дейността на основните му структури.

Според СЗО на всеки 100 милиона от населението на света има 500 хиляди инсулта и мозъчно-съдови кризи годишно.

За да избегнете сериозни последици или да подобрите здравето си, трябва своевременно да посетите лекар и да се подложите на мозъчни изследвания.

ИмеОписание
Доплер ултразвук (USDG)Задава скоростта на притока на кръв, свиването в лумена на кръвоносните съдове и атеросклеротичните образувания
Магнитно-резонансна ангиография (MRA)Точно определя състоянието на нервните стволове на кръвоносните съдове, медулата
Реоенцефалография (REG)Оценява кръвообращението в мозъка, съдовия тонус и състоянието на кръвонапълване
Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)Позволява ви да видите мозъка в 3D
Компютърна томография (CT)Послойно "показва" състоянието на необходимите мозъчни структури
Електроенцефалография (ЕЕГ)Изследва мозъчната активност, степента на функционалност, извършва цялостен преглед на мозъка
Ехоенцефалография (EchoEg) - ултразвуково изследване на мозъкаПредоставя информация за състоянието на съдовете на главата, работата на всички части на мозъка
Невросонография (NSG)Позволява ви да определите състоянието на медулата, меките тъкани, мозъчните съдове, наличието на аневризми, тумори, различни патологии
Позитронно-емисионна томография (PET)Най-модерният диагностичен метод, който се основава на използването на радиофармацевтици. Създава триизмерна реконструкция на процесите, протичащи в мозъка.

REG много често се бърка с електроенцефалография, очевидно поради сходството на имената и методите на провеждане. Но този подход е фундаментално погрешен, тъй като ЕЕГ регистрира електрическата активност на невроните, а REG измерва електрическото съпротивление на мозъка..

Диагнозираните заболявания също се различават. Например ЕЕГ е златният стандарт за диагностициране на епилепсия, а REG е мигрена.

Друг подобен метод е ултрасонографията. Този метод изследва съдовете, естеството на кръвния поток в съда, но отразява органичната патология: наличие на кръвни съсиреци, атеросклеротични плаки, аневризми, стеснения.

REG има своите предимства:

 • ниска цена;
 • извършва се без подготовка на пациента;
 • изследването продължава само 15-20 минути;
 • има минимален брой противопоказания;
 • може да се извършва на всяка възраст (с изключение на бебета) и дори по време на бременност.

Пациентите често възприемат реоенцефалографията на мозъка като сложна изследователска процедура, която изисква специално обучение. Като правило, REG се бърка с енцефалография, ехоенцефалография и други подобни изследователски методи.

В сравнение с други видове методи за изследване на работата на мозъка, реоенцефалографията на мозъчните съдове е основен изследователски метод, който ви позволява да получите цялостна картина на състоянието на човешкия мозък и неговата работа, давайки становище за това как се случва кръвообращението в мозъка. Той е най-безопасният от всички други техники поради факта, че е неинвазивен - не нарушава целостта на тъканите и кожата.

Показания

При наличие на тези симптоми лекарят дава насока за реоенцефалография. Това проучване се предписва и като допълващ метод за диагностика на следните заболявания:

 • артериална хипертония;
 • вегетативна дистония;
 • удар;
 • цервикална остеохондроза;
 • диабет;
 • атеросклероза;
 • мозъчна исхемия;
 • болестта на Паркинсон.

REG показва динамиката на промените в следоперативния или постинсултния период.

На кого се показва реоенцефалограма??

Разликата между REG и EEG в същността на методите. Реоенцефалографията (по-нататък REG) се използва за наблюдение на мозъчното кръвообращение. Състоянието на кръвния поток се оценява чрез преминаване на слаб ток с висока честота през тъканите и записване на електрическото съпротивление на тъканите. В допълнение, този метод предоставя информация за точното местоположение на аномалии в съдовото легло..

В какви случаи се предписва?

Обхватът на приложение на този метод е доста широк и това е друг показател за това как REG се различава от ЕЕГ. Анкетата е информативна при следните условия:

 • продължително главоболие с локализация в различни части на главата;
 • виене на свят;
 • вегетативна дистония;
 • с шум в ушите;
 • увреждане на паметта;
 • припадък;
 • атеросклероза;
 • хипертония;
 • TBI (черепно-мозъчна травма);
 • вертебробазиларна недостатъчност;
 • остеохондроза на шийните прешлени.

Лекарят може да предпише процедурата като превантивна мярка за възрастни хора, особено с анамнеза за хронични утежняващи заболявания. Това ще помогне да се избегне развитието на нежелано протичане на заболяването и да се предотврати развитието на усложнения..

Как да се подготвим

Вълнението, емоционалният стрес влияят върху резултатите от изследването, повишавайки съдовия тонус. Това е рефлексен процес и е труден за регулиране. Затова основното правило е да се стараете да не бъдете нервни и да се успокоявате. Няма нищо лошо в планираната процедура. Трябва да се избягват тежки физически натоварвания. Отидете предварително на изследвания, не бягайте и не бързайте. Планирайте времето за пристигане, така че да имате 15 минути за възстановяване. По-добре е да си починете преди прегледа във проветриво помещение, където има малко хора и шум..

В деня преди изследването пациентът трябва да спре да приема лекарства, които влияят на състоянието на кръвоносните съдове. Не пушете вечер. Трябва да заспите поне 8 часа преди прегледа.

Имате ли нужда от подготовка?

Преди това проучване не се изисква специална подготовка, но трябва да се спазват някои препоръки:

 1. В деня преди процедурата не приемайте лекарства, които засягат стената на кръвоносните съдове. Ако не можете да пропуснете лекарството, трябва да предупредите лекаря, който ще проведе РЕГ.
 2. В навечерието и в деня на изследването не трябва да приемате алкохол и да пушите, да пиете силен чай и кафе, тъй като никотинът, кофеинът и етиловият алкохол влияят на кръвоносните съдове и следователно надеждността на резултата.
 3. Опитайте се да не се изнервяте преди да изследвате. Факт е, че стресът в кръвта повишава нивото на надбъбречните хормони - кортизол и адреналин, които пряко засягат кръвоносните съдове. Подобно влияние със сигурност ще повлияе на резултата под формата на повишен съдов тонус и правилното тълкуване ще бъде малко вероятно..

РЕГ

Реоенцефалографията на мозъчните съдове се извършва в специална стая, защитена от шум и ярка светлина. За изследване се използва устройство за реограф, състоящо се от генератор на електрически ток, електроди (сензори), детектор за разпознаване на сигнали и записващо устройство. Устройството има от 2 до 6 канала според броя на областите, които трябва да бъдат проверени. Понякога използват полирографи. Съвременните устройства са свързани към компютър.

Пациентът се поставя на диван или седи на стол. Важно е да му е удобно. Кръвното налягане се измерва преди започване. Еластична лента, фиксираща сдвоените електроди, се поставя върху главата така, че да минава на тила, над ушите и веждите. Вместо това понякога се използва капачка с монтирани електроди. Сензорите провеждат ток и обикновено са изработени от стомана, никел или алуминий. Под електродите се нанася специален гел или паста, за да се улесни контактът с скалпа. По време на процедурата се препоръчва да седите или лежите със затворени очи, не можете да се движите.

Медицинската сестра или лекарят включва реографа. Един от електродите дава сигнал, който след преминаване през мозъчната тъкан се записва от противоположния сензор. След това данните се обработват с реограф и се прехвърлят на монитор или хартиена лента под формата на крива. Получената графика, реоенцефалограма, показва характеристиките на електропроводимостта на тъканите.

Електродите се поставят върху главата в зависимост от изследваната област. На носния мост и в областта на мастоидните израстъци те са прикрепени за диагностика на вътрешните сънни артерии. В храмовете - за изследване на външната сънна артерия. На тила и мастоидните израстъци - за изследване на гръбначните съдове, на челото - за изследване на кръвния поток на средната мозъчна артерия.

В някои случаи при запис на реоенцефалограма се извършват функционални тестове:

 1. Тест за нитроглицерин. Лекарството разширява кръвоносните съдове, така че амплитудата на реограмата се увеличава и скоро се възстановява. Ако това се случи, се говори за функционално увреждане. Незначителните промени или тяхното отсъствие показват органично отклонение, например склеротични съдови лезии.
 2. Тест за въглероден диоксид. Пациентът вдишва 5% смес от кислород и въглероден диоксид за 5 минути. Намалява тонуса, разширява кръвоносните съдове, подобрява кръвообращението, намалява периферното съдово съпротивление.
 3. Изследване със затягане на всеки главен съд. Бързото възстановяване на амплитудата на кривата на графиката е знак за непокътнатите възможности на кръговия (съпътстващ) кръвен поток..
 4. Тест за хипервентилация. Пациентът се моли да диша дълбоко за 3-5 минути. Ако по това време има изразени промени в амплитудата на кривата на графиката, те говорят за висока реактивност. Незначителните промени показват намалена реактивност.
 5. Тест с движение. Пациентът сменя позата, евентуално става или седи от легнало положение. Промяната в амплитудата на реограмата свидетелства в полза на функционално разстройство..
 6. Тест за завъртане на главата. От изпитвания се иска да завърти главата си в едната посока за 5 минути, след това в другата. Асиметрията на кривите е признак на стеноза или други необратими промени в гръбначната артерия.

Време за провеждане - 10-15 минути. Допълнителните проби могат да се увеличат.

REG или реоенцефалография на съдове в мозъка е техника за изследване, която ви позволява да оцените състоянието на притока на кръв в съдовите клонове на мозъчната област. Анализът помага да се идентифицират патологии, възникващи в началния етап, които са трудни за диагностициране с други методи, и процесите, присъстващи в напреднал етап на развитие.

Сравнение

И двата прегледа са неинвазивни. Пациентите не трябва да изпитват болка. Също така няма причина да се страхувате от негативни последици. И в двата случая електродите са прикрепени към главата по специален начин и всички данни се записват с помощта на подходящи устройства. След това кривите изображения, заснети на лентата, се дешифрират от специалист. Информацията може да се показва и на монитора на компютъра.

Каква е разликата между REG и EEG? В какво конкретно във всеки случай е обект на изследване. Реоенцефалографията е фокусирана върху изследването на кръвоносните съдове. Процедурата ви позволява да разберете колко еластични и здрави са стените им, дали има лезии и натрупвания на холестерол върху тези елементи, дали има предразположение към образуване на тромби. Оценява се и кръвообращението. Записва се как се пълнят съдовете, дали венозният отток е навреме. Получените данни се превръщат в насоки за откриване на причините за заболяванията и провеждане на ранна диагностика.

Кога може да се предпише REG? Ако главата често боли или е замаяна, периодично се усеща шум в ушите, скача налягане. В резултат на това често се открива развитието на хипертония, дистония, атеросклероза и други заболявания. Освен това реоенцефалографията помага не само да се идентифицира патологията, но и да се провери доколко ефективен ще бъде избраният в конкретна ситуация метод на терапия. Посочената процедура е показана и за наблюдение на състоянието на човек след операция или сериозно нараняване..

Каква е разликата между REG и EEG? Фактът, че последният е насочен към записване на мозъчната активност. Електроенцефалографията е високо информативен метод, основан на улавяне на изходящи биотокове. Този преглед показва всички патологични промени в мозъчната дейност. Става полезно, когато е необходимо да се открие причината за припадък и конвулсивни състояния, нарушения на съня, забавяне на развитието..

ЕЕГ ви позволява да идентифицирате мозъчни новообразувания, да определите локализацията на възпалението и да откриете функционални нарушения. Тази процедура е незаменима при диагностицирането на епилепсия. С помощта на електроенцефалография се изчисляват областите, в които произхождат гърчовете. Подобни изследвания се провеждат и за наблюдение на хода на мозъчните заболявания и за коригиране на терапевтичните действия. В определени случаи се предписва ЕЕГ, като се взема решение за склонност. Това се отнася за онези дейности, при които е необходима бърза реакция и има повишен риск..

Тази промоция е за нашите приятели във Facebook, Twitter, VKontakte и Instagram! Ако сте приятел или абонат на клиниката & laqu.

Пациентите, които идват в нашата клиника и са преминали MRI, рентгенови, ЕЕГ или REG изследвания, могат да получат първоначална консултация с лекар..

Невролог от най-висока квалификационна категория, неврофизиолог

Характеристики на диагностиката и индикациите за

Реоенцефалограмата (реограма, реография) се счита за неинвазивна техника, функционален анализ, механизмът на действие на който включва измерване на нивото на тъканна устойчивост на електрически импулс. Кръвта е електролит, така че когато съдът в мозъка се напълни с тази течност, електрическото съпротивление на тъканите намалява. Като се вземе предвид стойността, показана от медицинското изделие, определете скоростта на притока на кръв.

Тъй като процедурата дава резултати само за функционалното състояние на съдовите плексуси на мозъчната област, това не е окончателно проучване, което ви позволява да определите точна диагноза. Въпреки това, REG на мозъчните съдове е в състояние да потвърди нарушението на мозъчната циркулация в определен раздел..

Дешифрирането на резултатите от изследването предоставя информация за следните параметри:

 • съдов тонус;
 • кръвонапълване;
 • скорост на притока на кръв;
 • вискозитет на кръвната течност.

Показания за реоенцефалография са състояния, които са придружени от клинични прояви на нарушен кръвен поток в мозъчната област. Те включват:

 • чести главоболия и световъртеж;
 • симптоми на припадък и припадък;
 • появата на шум в ушите;
 • увреждане на слуха и зрението;
 • безсъние;
 • увреждане на паметта, концентрация;
 • зависимост от времето;
 • периодът след получаване на черепно-мозъчна травма;
 • анамнеза за инсулт;
 • енцефалопатия;
 • артериална хипертония и хипотония;
 • наличието на атеросклеротични включвания;
 • развитие на невроциркулаторна дистония;
 • развитието на остеохондроза в шийните прешлени;
 • развитието на спондилит;
 • наличието на синдром на вертебрална артерия;
 • наличието на мигренозно главоболие;
 • развитие на захарен диабет с усложнения, диабетна микроангиопатия.

Освен това провеждането на РЕГ на главата е показано при наличие на наследствено предразположение, ако най-близките роднини са страдали или страдат от мозъчно-съдови заболявания. Също така се прави проучване, за да се оцени ефективността на предварително проведена лекарствена или нелекарствена терапия на съдови патологии..

Същността и принципът на изследването

Същността на реоенцефалографията е, че с помощта на специален апарат - реограф - през мозъка се предава електрически ток със слаба честота, в резултат на което на монитора се визуализира съпротивлението на мозъчните тъкани. По този начин се откриват нарушения в артериите, вените и малките съдове..
Наличието на шест канала в устройството осигурява възможност за едновременно изследване на няколко области на мозъка.

В проекцията на изследваните зони се монтират метални електроди с помощта на еластична гумена лента, която предава изображението на монитора.

Какво е REG? Ако дешифрирате съкращението и го преведете на гръцки, се оказва, че реоенцефалографията е "rheo" - "поток", "encephalo" - "мозък", "graphy" - "пиши, изобрази". Всички заедно представляват запис на кръвоснабдяването на мозъка. За такова изследване на главата се използва слаб електрически високочестотен ток, по време на преминаването на който стойността на тъканното съпротивление се променя..

Кръвта, както почти всички течности, е електролит и когато напълни съдовете, стойностите на електрическото съпротивление намаляват. Получените стойности се записват от специално проектиран апарат (реограф) на лента, което води до крива, наречена енцефалограма. След това въз основа на данните се оценява скоростта на промяна в съпротивлението, което показва скоростта на кръвния поток, съдовия пълнеж и други показатели.

Подготовка и противопоказания за реоенцефалография

За да може процедурата REG да бъде информативна и да не изисква допълнителни диагностични мерки, трябва да се спазват някои правила за подготовка:

 • преди прегледа, трябва да легнете, да си починете половин час;
 • важно е да се изключи всякакво пренапрежение, както физическо, така и емоционално;
 • всички бижута трябва да бъдат премахнати, включително обеци, гривни, верижки, фиби;
 • на ден е необходимо да спрете приема на лекарства, които влияят на кръвообращението.

Ако се налага употребата на лекарства (антихипертензивни, вазотонични и др.), Трябва да уведомите медицинския специалист за това преди проучването, включително да посочите дозировката и точното име на лекарствата. Отмяна на антихипертензивни лекарства преди реоенцефалография не се изисква, тъй като в противен случай се увеличава рискът от влошаване на първичния процес или появата на хипертонична криза. Отмяна на лекарства в изключителни случаи и само както е предписано от лекар.

Диагностичен курс

Има няколко вида РЕГ преглед:

 • окципито-мастоидален: методът включва анализ на артерии, които са разположени в областта на гръбначния стълб (например в шийния отдел на гръбначния стълб), докато електродите се разпределят върху мастоидните процеси, както и разположени в тилната област на главата;
 • фронто-мастоиден: в този случай се изследва каротидната артерия, като се фиксират електродите върху челната област.

Диагностичната мярка се извършва чрез използване на 2-6-канален реограф. Колкото повече канали има оборудването, толкова по-голяма част от мозъка ще обхване за анализ. Често реоенцефалографията се извършва от медицински сестри и лекарят дешифрира резултатите от нея..

Изследването на REG се прави, както следва:

 1. Пациентът е разположен така, че да му е удобно, например, седнал на стол, диван. Човек трябва да е отпуснат. Очите трябва да са затворени.
 2. Електродите се поставят на необходимия отдел, те се обработват предварително със специален инструмент, след което се фиксират с еластична лента.
 3. Електрически сигнал се изпраща от електродите към мозъка, който се показва на монитора на компютъра. По този начин е възможно да се изследва състоянието на съдовите клонове и притока на кръв в тях. Много устройства предоставят информация не на екрана на компютъра, а на хартиена лента.

Площта, която е необходима за поставяне на електроди, се определя, като се вземе предвид церебралната област, която трябва да се изследва:

 • надбъбречната дъга, отвън и пред външния слухов проход - за изследване на външната сънна артерия;
 • мостът на носа, мастоидният израстък (зад ухото) - за диагностициране на вътрешната каротидна артерия;
 • мастоиден процес, тилни туберкули - за диагностика в района на басейна на гръбначните артерии.

След края на основната част от диагностичната мярка, ако е необходимо, лекарят провежда и функционални тестове: те приемат нитроглицерин, пациентът диша дълбоко за 2-3 минути или задържа дъха си, налага физическа активност върху себе си и т.н. Невъзможно е да се използва нитроглицерин, ако пациентът страда от глаукома, ниско кръвно налягане, непоносимост към лекарства. След теста записът на реоенцефалограма трябва да се повтори и промените да се запишат.

По принцип процедурата продължава 10-30 минути. По време на него няма специални усещания, дискомфорт или болка. В някои случаи се появява синдром на болка в главата след тест с нитроглицерин. Това не е норма, а страничен ефект на лекарството..

Устройство за реограф

Реографът е апарат, с който се извършва изследване. Състои се от няколко елемента:

 • основната част е токов генератор;
 • усилвател на импулсна проводимост;
 • детектор, който открива електрически сигнал;
 • записващо устройство за запис на действителната реограма.

Реографът може да бъде биполярен - той има два електрода, между които тече променлив ток. Тетраполярният реограф има четири електрода: два за преминаващ ток, два за регистриране на тъканно съпротивление. Електродите са изработени от сплави с висока проводимост - стомана, никел, алуминий.

Декодиране на резултатите

Снимка на реоенцефалограма има вълнообразен вид. Всеки сегмент е наречен:

 • възходящият сегмент е анакрот;
 • низходящият сегмент е катарот;
 • междинен сегмент - инцизура.

Декодирането на реоенцефалограмата ви позволява да определите следните показатели:

 • редовност на вълните;
 • вид анакрота и катакрота;
 • заобляне на върха на вълната;
 • локализация на инцизура;
 • допълнителни вълни, тяхната форма.

За правилната интерпретация на резултатите, получени с реоенцефалография, лекарят определя възрастта на пациента. Това е необходимо, тъй като съдовият тонус и естеството на кръвообращението при индивиди от различни възрастови групи имат отличителни черти. Например тези показатели, които се считат за норма за младите хора, са патологии за възрастните хора и обратно..

Алтернативни диагностични методи

Ако по една или друга причина е невъзможно да се проведе реоенцефалография на мозъчния регион, прибягвайте до алтернативни диагностични мерки.

Един от тях е доплер ултразвук. Този метод предоставя информация за нивото на движение на кръвта в съдовите клони, включително големи и средни, разположени в цервикалната и главата зона. Този тип диагноза се предписва, когато се появят първите симптоми на съдови заболявания, както и като контролен анализ в продължаващата терапия на вече съществуващи патологии. Доплеровият ултразвук не предполага някаква специфична предварителна подготовка, няма ограничения за поведението и не причинява дискомфорт по време на.

Друг алтернативен метод за диагностика на заболявания на мозъчната област е магнитно-резонансното изобразяване на съдовете на главата. Изследването е сложно, но информативно, основано на използването на ядрено-магнитен резонанс. В този случай не се изисква директна пункция на съда..

Електроенцефалограма регистрира електрическите потенциали на мозъка, техните колебания чрез използване на електроенцефалограф. Поради електродите, фиксирани върху секцията на главата, се отписват церебрални биотокове, които се показват на хартия или на екрана на компютъра. Методът се използва след травма на главата, с епилепсия, нарушения на психо-речевото развитие. Много хора бъркат REG и EEG, но такива изследвания се различават значително, особено по показанията: първият се предписва за диагностика на патологични състояния в съдовите клони и кръвообращението, а другият - за изследване на мозъчната дейност.

Цената на REG на мозъчните съдове се различава в зависимост от града или региона, в който се намира клиниката, която го провежда. В регионалните центрове цената е по-висока. Средната цена за диагностика без функционален тест е в рамките на 1000-1500 рубли, с функционален тест - до 1700 рубли.

Реоенцефалографията е независимо проучване, което разкрива неврологични дефекти и съдови патологии. Също така е ефективен за откриване на симптоми на съдови заболявания, които не могат да бъдат открити от други диагностични методи. Това позволява навременна диагноза и незабавно започване на подходящо лечение за церебрална патология.

ЕЕГ и Ехо-ЕГ - каква е разликата?

Инструменталните методи за изследване позволяват широко и пълно изследване на състоянието на мозъка, функционирането на неговите клетки и отдели, както и диагностициране на нарушения на други органи. Каква е разликата между ЕЕГ и Ехо-ЕГ - въпрос, който си задават почти всички, които в живота си са се сблъсквали с определени нарушения на централната нервна система.

ЕЕГ и Ехо-ЕГ са надеждни и безопасни методи за диагностика на нарушения на ЦНС. Благодарение на двете проучвания може да се получи надеждна информация за състоянието на мозъка във възможно най-кратки срокове..

ЕЕГ - помага за определяне на патологичната активност на мозъка

Електроенцефалографията (ЕЕГ) е метод за изследване на дейността на мозъка, който се използва, когато има съмнение за увреждане на неговите структури. ЕЕГ също така наблюдава участието на централната нервна система в патологии на други органи и системи. Изследването се основава на регистрацията на електрически импулси, излъчвани от отделни области на мозъка.

Анализът, получен по време на диагностичната процедура - електроенцефалограма - представлява графично показване на биопотенциалите на мозъка. Това е извита линия, през която можете да проследявате важни параметри на нервната система. Те се наричат ​​свойство на ритъма и дават ясно да се разбере дали частите на мозъка работят съгласувано..

Енцефалограмата на здрав човек е ясна картина, показваща съгласуваността на всички нервни процеси. При наличието на определени заболявания се нарушава балансът на процесите.

Показания за ЕЕГ

 • Главоболие, световъртеж;
 • Пароксизмална хемикрания;
 • нарушения на съня, безсъние;
 • психични разстройства;
 • неврози;
 • забавено развитие на речта, заекване;
 • аутизъм;
 • проследяване развитието на мозъка при деца;
 • отравяне с невротоксична отрова;
 • състояние след инсулт;
 • епилептични или други припадъци;

Проявите на епилептичен припадък могат да бъдат различни

 • паническа атака;
 • кома;
 • вегето-съдова дистония;
 • ендокринни заболявания;
 • чернодробна енцефалопатия;
 • потвърждение за мозъчна смърт.

ЕЕГ е абсолютно безболезнен за пациента. Той е в спокойно седнало или легнало положение със затворени очи. Процедурата се извършва както през деня, така и през нощта, когато пациентът спи. В този случай на човек се разрешава да заспи по естествен начин или се прилагат успокоителни. Такъв ЕЕГ е важен за епилепсия на темпоралния лоб и нарушения на съня.

Пациентът се поставя върху специални шапки, които са оборудвани с електроди. Те регистрират електрическа активност в различни точки на главата. Резултатите от анализа са графики, показвани на компютърен екран или специална хартия. Лекарят дешифрира енцефалограмата, определяйки наличието на психични разстройства и тяхното естество.

Ако е необходимо, използвайте ЕЕГ видео наблюдение, когато ходът на изследването се записва на видеокамера. Показанието за тази процедура е необходимостта от проследяване на състоянията на тревожност на пациента. Също така, видео наблюдението се използва за запис на дълъг ЕЕГ и за оценка на изследването по време на будност и сън..

Ехо-ЕГ

Методът на ехоенцефалографията (Echo-EG) е ултразвуков ефект върху структурите на мозъка. Изследването се основава на факта, че кожата, мускулите на главата, костите на черепа и лигавицата на мозъка отразяват ултразвука по различни начини. Това позволява използването на метода Echo-EG за диагностични цели..

С помощта на ехоенцефалограма могат да се диагностицират абсцеси, кръвоизливи, тумори, отоци, хидроцефалия, признаци на вътречерепна хипертония.

При Echo-EG пациентът обикновено е в легнало положение, но също така е позволено да седне. Изследването се извършва чрез прилагане на ултразвукова сонда към различни точки на главата. Както повърхността му, така и сензорът са обработени с вазелиново масло за по-добър акустичен контакт. Резултатите се показват на екрана на компютъра. Ехоенцефалограмата е схема на ултразвукови сигнали, преобразувани в електрически импулси.

Разлики, предимства, недостатъци

ЕЕГ и Ехо-ЕГ - каква е разликата между тези две изследвания? Основната разлика е в многопосочните диагностични цели.

ЕЕГ оценява дейността на мозъка, координацията на нервните процеси и ви позволява да идентифицирате, например, началото на епилепсията. Echo-EG може да открие аномалии в мозъка, като тумори и абсцеси.

Ехоенцефалография и електроенцефалография - разликите им се дължат на естеството на ефекта върху телесните тъкани. Методът Echo-EG включва действието на ултразвук върху структурите на главата. ЕЕГ се отличава с факта, че по време на процедурата се записват биоелектрическите потенциали на мозъка, но в тялото отвън не проникват електрически импулси. Тази разлика води до различни изследователски цели, но не трябва да се прави заключението, че външното излагане предполага вредно въздействие върху тялото. И двете процедури са неинвазивни и безопасни както за възрастни, така и за деца.

Въпреки надеждността и скоростта на ЕЕГ и Ехо-ЕГ, тези изследвания имат своите недостатъци. Според някои лекари ехоенцефалографията е донякъде остаряла, тъй като има много нови устройства, които могат да открият най-малките образувания в мозъка. Например, използвайки метода на ядрено-магнитен резонанс, можете да изследвате тъканите на главата на слоеве. Независимо от това, Echo-EG е безопасен, не изисква специална подготовка, може да се предписва на деца и бременни жени..

Едномерно ехоенцефалографско изследване на мозъка

Електроенцефалограмата ясно показва картина на хода на нервните процеси в различни части на мозъка. Недостатъкът на метода ЕЕГ е, че с негова помощ е трудно да се получи информация за общата активност на мозъчната кора по време на определен процес. Това се компенсира от увеличаване на броя на електродите до 30 или повече. Въпреки някои трудности, изследването по ЕЕГ метод е много точно и е безопасно за организма..

Човек, чийто живот е помътнен от заболявания на нервната система, ще намери за полезно да разбере как Ехо-ЕГ се различава от ЕЕГ. Съвременните методи за диагностика и лечение ви позволяват да се справите дори с тежки патологии и ви помагат да излезете по пътя на възстановяването.


Следваща Статия
Как да дешифрирам пълна кръвна картина